منزل کودکی استاد سبزواری به دانشگاه حکیم سبزواری واگذار شد

Setare Shargh - - احوالشهر -

رئیس دانشگاه حکیم سبزواری گفت: منزل مرحوم استاد حمید سبزواری، پدر شعر انقلب اسلمی باهدف بهرهبرداری ادبی و فرهنگی طی تفاهمنامهای به مدت 15 ساله به دانشگاه حکیم سبزواری واگذار شد. جواد حدادنیا با اشاره به امضای قرارداد بین دانشگاه حکیم سبزواری و محسن ممتحنی، پسر مرحوم سبزواری بهعنوان ورثه قانونی وی، افزود: در مرتبه نخست عملیات مرمت و بازسازی این خانه تاریخی با همکاری در گروههای عمران، مرمت و معماری انجام میشود. وی اظهار کرد: نوع استفاده از این بنا پس از مرمت و بازسازی فرهنگی، آموزشی، علمی و هنری است و همچنین موزه شعر انقلب و بهعنوان خانه ادب و هنر نیز مورد بهرهبرداری قرار میگیرد. محسن ممتحنی فرزند ارشد استاد حمید سبزواری نیز گفت: یکی از مهمترین عوامل تأکید خانواده مرحوم استاد سبزواری برای ایجاد موزه شعر انقلب در منزل استاد سبزواری، حفظ این ملک قدیمی است که امروزه مانند آن کمتر وجود دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.