راهآهن سبزوار سال 97 به بهرهبرداری میرسد

Setare Shargh - - احوالشهر -

مدیرکل ساخت و توسعه راهآهن منطقه دو کشور گفت: برای بهرهبرداری اولیه طرح راهآهن سبزوار 110 میلیارد تومان لازم است که در صورت جذب کامل، این طرح تا پایان سال 97 به بهرهبرداری میرسد. علیاکبر مردی در حاشیه بازدید از طرح راهآهن سبزوار افزود: تکمیل راهآهن سبزوار و اتصال آن به شبکه سراسری 150 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد. وی اظهار کرد: با تمهیدات لازم و بودجهای که امسال محقق شده و اعتبار پیشبینی سال آینده طرح راهآهن سبزوار تا پایان سال 97 به اتمام میرسد و مردم سبزوار به راهآهن سراسری متصل و از آن استفاده میکنند. وی اظهار کرد: مطالعات احداث ایستگاه نیز انجام و اسناد و مدارک آماده شده و در آذرماه جاری مناقصه برگزار و با مشخص شدن پیمانکار، در دهه فجر عملیات اجرای آن رقم میخورد البته درصورتیکه زمینها آزاد و معارضها رفع و مردم اسناد خزانه اسلمی را قبول کنند. مدیرکل ساخت ساختمانهای راهآهن، بنادر و فرودگاههای کشور نیز گفت: 2 ایستگاه برای راهآهن سبزوار در نظر گرفته شده است ایستگاه علئم و ارتباطات که ساختمان کوچک 300 مترمربعی است. غلمرضا رضاییبالاجو افزود: ایستگاه اصلی با 5 هزار متر زیربنا در زمینی 126 هکتاری با هزینه 30 میلیارد تومان احداث میشود که احداث ایستگاه از طریق آگهی مناقصه فراخوان در آذرماه سال جاری برگزار میشود. طرح راهآهن سبزوار به طول 45 کیلومتر از ایستگاه سلطانآباد آغاز و در روستای ایزی به پایان میرسد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.