ادامه از صفحه 1

Setare Shargh - - یادداشت -

چرا که همانطور که همه ما میدانیم میدان شهید بهشتی )سیهزاریتری( در بهترین موقعیت مکانی در ورودی شهر سبزوار است و دسترسی آن برای مسافران بهمراتب سهلتر و راحتتر از خیابان انقلب است؛ شاید جهت دسترسی راحتتر همشهریان گرامی به موزه در هر نقطه شهر بتوان تسهیلتی فراهم نمود ولی مطمئناً هدایت مسافران به خیابان انقلب بسیار صعب و سخت خواهد بود. 4 - بازگرداندن تالار به حالت اولیه خود نیز کار سادهای نیست و میلیونها تومان هزینه در پی خواهد داشت. بنده از نزدیک شاهد تخریبها و بازسازیها در زمان تغییر کاربری بودهام و واقف هستم که شهرداری جهت بازگرداندن موزه به تالار، هزینههای گزافی را متحمل خواهد شد؛ از طرف دیگر این موضوع چیزی جز گسترش حوزه کاری شهرداری نخواهد بود؛ رستورانداری جزو کارهایی بوده است که شهرداری پنجاه سال پیش انجام میداده است و ورود مجدد به این نوع کارها، چیزی نیست جز عقبگرد به گذشته! 5 - تغییر کاربری تالار شهر به موزه در شورای سوم اتفاق افتاده است و از هفت عضو شورای سوم، فعلً دو نفر در شورا حضور دارند و دو نفر نیز مشاور شهردار هستند؛ خوب است این بزرگواران توضیح دهند که بالاخره مصوبه آنها در شورای سوم صحیح بوده است و یا تصمیم فعلی شهردار؟ درهرحال باید در نظر داشت که هر دو تصمیم را نمیتوان صحیح دانست و بالاخره کسی باید پیدا شود که مسئولیت حیفومیل صدها میلیون تومان هزینه از جیب مردم را به عهده گیرد. 6 - فضای کتابخانهای سبزوار، بسیار محدود و ناامیدکننده است؛ از سال 72 تاکنون دولت حتی یک متر به فضای کتابخانهای شهرستان اضافه نکرده است و آنچه انجام پذیرفته است توسط خیرین محترم بوده است. در مدیریت شهری نیز این ضرورت و اقناع به وجود نیامده است که برای ساخت کتابخانه دستبهکار شوند. حال که خیری پیدا شده است که فضایی در کنار کتابخانه ساخته است تا بتواند باعث رونق و توسعه کتابخانه گردد چقدر خوب بود که مدیریت شهری سبزوار ضمن تشکر و تجلیل از ایشان کاری میکرد که نهتنها ایشان بلکه دیگران نیز ترغیب گردند تا در اینگونه امور هزینه نمایند نه اینکه آنقدر مسیر را صعب و سخت کنیم تا طرف مقابل از سر اجبار مجبور شود به خواستهها و شرایط ما تن دهد!

نکته آخر: شهردار سبزوار اولین بار نیست که تصمیم خلقالساعه میگیرد و آخرین بار نیز نخواهد بود، ولی آنچه میتواند باعث کاهش این تصمیمات غیر کارشناسی شود مطالبهگری و نظارتی است که اعضای شورای شهر و نیز رسانهها میتوانند نسبت به اینگونه اعمال داشته باشند؛ همانطور که در ابتدای یادداشت گفته شد ستاره شرق بارها تلش نموده است تا مصاحبهای با شهردار داشته باشد ولی تاکنون با استنکاف شهردار موفق به این کار نشده است. از طرف دیگر اعضا شورای شهر باید توجه داشته باشند که شهردار، منتخب شورا است و همانطور که در موفقیتهای احتمالی شهردار سهیم میباشند، نامشان در کنار اشتباهات شهردار در خاطرهها خواهد ماند!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.