مردم توانایی مالی خود را جهت کمک به مردم زلزلهزده به میدان بیاورند

Setare Shargh - - احوالشهر -

امامجمعه سبزوار با اشاره به انفاق، نیکوکاری و همدلی مردم کشور در کمک به مردم زلزلهزده غرب کشور گفت: مردم توانایی مالی و کمک کردن خود را به میدان بیاورند. حجتالاسلم غلمرضا مقیسه در خطبههای نماز جمعه با تسلیت درگذشت تعدادی از هموطنان غرب کشور در حادثه زلزله، افزود: مطلوب است این عزیزان در برابر این حادثه ناگوار، صبر و مقاومت در پیش بگیرند. وی اظهار کرد: مردم در کمک به زلزلهزدگان ضمن استفاده از اجناس نو از طریق مراکز رسمی کمکهای خود را برای ارسال به مناطق زلزلهزده اهدا نمایند. امامجمعه سبزوار با اشاره به آمادگی سپاه در ساخت خانه اهالی زلزلهزده افزود: با کمک دولت و سپاه پاسداران منازل زلزلهزدگان احداث میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.