فصل تغییر

Setare Shargh - - صفحه اول -

وجود بیش از 15 مرکز آموزش عالی و تحصیل بیش از 30 هزار دانشجو در این مراکز باعث شده است که سبزوار تبدیل به شهری دانشگاهی گردد. در این میان دانشگاه حکیم به عنوان دومین دانشگاه بزرگ شمال شرق ایران بعد از دانشگاه فردوسی مشهد و یکی از 22 دانشگاه معین کشور است که وجود آن باعث اعتبار و افتخار فرهنگی سبزوار محسوب میشود. اگر این گزاره را بپذیریم که سبزوار در طول تاریخ، شهری مؤثر در حوزه فرهنگ بوده است، وجود دانشگاههای متعدد در این شهر و در رأس آنها دانشگاه بزرگ و عظیم حکیم سبزواری را میتوان در ادامه آن تأثیرگذاری تاریخی فرهنگی سبزوار دانست و چنانچه قرار باشد در عرصه ملی اتفاقی بیفتد که منجر به تولیدات و تأثیرات علمی گردد این محوریت دانشگاه است که میتواند مؤثر باشد. دانشگاه حکیم سبزواری، دانشگاه علوم پزشکی و نیز دانشگاه فناوریهای نوین تنها مراکزی در سبزوار هستند که در بودجه کل کشور دارای ردیف مستقل هستند.. به عبارت دیگر سهم سبزوار از بودجه ملی به صورت ثابت و هر ساله تنها سه ردیف فوق است. به مدد مدیریت توانمند چند سال اخیر دانشگاه حکیم، سهم این دانشگاه از بودجه کل کشور از 50 میلیارد تومان هم گذشته است و چنانچه آن را با بودجه 80 میلیارد تومانی شهرداری با آن دستگاه عریض و طویل و صعب و سخت بودن جذب سرمایه مقایسه کنیم، اهمیت آن بیشتر آشکار میشود.

مهدی مقصودی مدیرمسئول و صاحبامتیاز

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.