»مدیریت« از نگاه دانشجو

Setare Shargh - - احوالشهر -

دانشگاه حکیم سبزواری، یکی از دانشگاههای مطرح و معتبر در حوزه شهرستان و استان ماست که از طریق خروجی کار خود -یعنی دانشجویان- تأثیر مهمی بر تحولات اجتماعی و سیاسی منطقه میگذارد. هفته گذشته، دکتر جواد حدادنیا که چهار سال ریاست دانشگاه حکیم سبزواری را بر عهده داشت، از سمت خود استعفا داد و وزارت علوم، دکتر علیاصغر مولوی را بهعنوان سرپرست این دانشگاه، منصوب نمود. این انتصاب، یکی از موضوعات مطرح امروز در بحثهای دانشگاهی دانشجویان فعال سبزوار است. ازاینرو قصد داریم در این شماره، به بررسی و تحلیل این رویداد، از نگاه دانشجویان بپردازیم.

مدیری قابل

دکتر جواد حدادنیا، چهرهای شناختهشده در میان جامعه علمی سبزوار و خراسان رضوی است. سابقه علمی رئیس سابق دانشگاه حکیم سبزواری، ازجمله نکاتی است که مدیریت او را برجسته کرده و همچنین مقبولیت گستردهای نزد دانشجویان کسب کرده است. توضیح همه افتخارات علمی دکتر حدادنیا از حوصله خوانندگان این مطلب خارج است؛ اما بد نیست بهطور مختصر، نگاهی به زندگی علمی او داشته باشیم؛ وی تحصیلات دانشگاهی خود را در مقطع کارشناسی در دانشگاه صنعتی شریف گذرانده و مدرک کارشناسی ارشد را در دانشگاه امیرکبیر اخذ نمود. در سال 1372 دانشگاه پلیتکنیک فرانسه او را برای مدرک دکتری بورسیه تحصیلی نمود اما او تحصیلاتش را در دانشگاه امیرکبیر ادامه داد. همچنین سابقه تحصیل در دانشگاه Windsor کانادا را نیز به دعوت آن دانشگاه، نصیب خود کرده است. پس از بازگشت به ایران در سال 1382 و کسب مدرک دکتری Ph.D() در رشته برق-الکترونیک، به تدریس و پژوهش در دانشکده مهندسی دانشگاه سبزوار مشغول شد. همچنین مقالات و آثار بسیاری از دکتر حدادنیا در منابع معتبر علمی به ثبت رسیده است. افزون بر سابقه برجسته علمی، مدیریت و درایت جواد حدادنیا، از مقبولیت شایستهای میان دانشجویان حکیم برخوردار است. اکثریت دانشجویانی که درباره رئیس قبلی دانشگاه با من صحبت کردند، دوره ریاست او را، روزهای خوبی برای دانشگاه ارزیابی میکنند. بسیاری از دانشجویان، آغاز ریاست آقای حدادنیا را، برابر با تحولی عظیم در دانشگاه حکیم سبزواری میدانند. همچنین، شیوه مدیریت او، امتیازی است که حدادنیا نصیب خود کرده و مورد تحسین دانشجویان قرار گرفته است. حتی کسانی که به لحاظ فکری موافق او نیستند نیز، جواد حدادنیا را »مدیری قابل و با سیاست« توصیف میکنند. هرچند مسلماً انتقاداتی نیز از سوی دانشجویان بر او وارد است. بیشترین انتقادات نسبت به رئیس پیشین دانشگاه حکیم سبزواری، درباره جدیت و اخلاقیات او مطرح میشود. منتقدان عملکرد یا خط فکری حدادنیا، استعفای او را نیز دلیل بر سیاست و تدبیر وی میدانند که »خودش صحنه را ترک کرده است«.

سرپرست دانشمند

دکتر علیاصغر مولوی، بهتازگی سرپرستی دانشگاه را به عهده گرفته است. درباره او از هر دانشجویی که سؤال کردم، از بار علمی و اخلاق خوب او گفت. آقای مولوی، از چهرههای برجسته علمی استان ما به شمار میرود که امتیازات علمی بسیاری را نیز تا به امروز کسب نموده است. دکتر مولوی، تحصیلات دانشگاهی خود را تا دکتری در دانشگاه فردوسی مشهد ادامه داد. مشارکت او در ICTP در ایتالیا، در سال ،2002 نقطه عطفی در زندگی علمی او به حساب میآید. نتیجه تحقیقات دکتر مولوی بارها در نشریات معتبر علمی، منتشر شده است. حضور در مجامع علمی بینالمللی، مقالات علمی متعدد و کتابهای چاپشده دکتر علیاصغر مولوی، گواه بر درجه بالای علمی وی است. آقای مولوی همچنین از اعضای »خانه فیزیک سبزوار« است. دانشجویان، انتخاب او بهعنوان سرپرست دانشگاه را، بهواسطه سابقه علمی و شخصیت اخلاقمدار او، انتخاب شایسته و پسندیدهای ارزیابی میکنند. بااینحال، همچنان در رابطه با نحوه مدیریت او، سؤالاتی مطرح است؛ اکثر دانشجویان در پاسخ به این پرسش که »نحوه مدیریت دکتر مولوی را چگونه ارزیابی یا پیشبینی میکنید؟« سکوت کردند و یا با توجه به تصور خوبی که از شخصیت دانشمند او دارند، ابراز امیدواری کردند که مشکلات دانشگاه را حل خواهد کرد. همچنین افرادی معتقدند مشی اخلاقمند و »انسانیت« و انصافی که در شخصیت او مشهود است، زمینهساز موفقیت در مدیریت وی نیز خواهد شد. البته به نظر میرسد دانشجویان کمتر به سابقه مدیریتی دکتر مولوی، در معاونت پژوهشی و فرهنگی دانشگاه حکیم توجه داشتهاند. کسانی که مدیریت او را در این بخش زیر نظر گرفتهاند، او را »مدیری شایسته« معرفی کردند که تا حد امکان »تعادل« را رعایت کرده است. آیا دکتر مولوی در مقام سرپرستی و احتمالاً ریاست دانشگاه حکیم سبزواری، پاسخ مناسبی برای امید دانشجویان به حل مشکلات دانشگاه خواهد بود؟ آیا سابقه علمی علیاصغر مولوی و اخلاقیات او که مورد تحسین و تأیید دانشجویان قرار گرفته، تضمینکننده مدیریت صحیح او نیز خواهد بود؟ این، پرسشی است که پاسخ آن در دستان دکتر مولوی است و زمان بیشتری لازم است تا دانشجویان به پاسخ قطعی برسند.

موسیالرضا وثوق

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.