فرصت

Setare Shargh - - صفحه اول - مدیرمسئول و صاحبامتیاز

نوروز فرصتی است برای ایستادن، تأمل، نگاهی به گذشته و برنامهریزی و حرکت بهسوی آینده! در بعد ملی، سال 96 با حضور پرشور مردم در پای صندوقهای رأی و انتخاب مجدد حسن روحانی با امیدواری زیادی آغاز شد؛ مشارکت بالای مردم در انتخابات، خود نویددهنده آیندهای درخشان برای ایران در عرصههای منطقهای و بینالمللی بود ولی متأسفانه عدم پایان رقابتها توسط مخالفان دولت و تزریق مداوم یأس و ناامیدی به مردم و القأ شعار «پشیمانم» باعث شد که امید رأیدهندگان ایرانی تبدیل به یأس و ناامیدی گردد و متعاقب آن متأسفانه اتفاقات عجیب و غیرقابلباور دیماه رخ دهد. بهطورکلی سال 96 سالی سخت و پرمشقتی بود؛ هر نوع اتفاق ناجور در کشور رخ داد که در نوع خود کمنظیر بود؛ حوادثی چون غرق شدن کشتی سانچی، سقوط هواپیمای آسمان در کوههای دنا، زلزله کرمانشاه، گروگانگیری در مجلس و ...سالی سخت را رقم زد. اما در بعد محلی، شاید مهمترین اتفاق برگزاری انتخابات پرشور شورای شهر بود که با حضور حداکثری مردم برگزار شد. هرچند که رفتارهایی پیرامون این انتخابات دیده شد که چنانچه به آنها بهصورت جدی پرداخته نشود در آینده باید منتظر اتفاقات ناگوارتری باشیم. رحلت حجتالاسلام اخلاقی و شهادت شهید موحد نیا نیز دو اتفاق اندوهناکی بود که امسال رخ داد برگزاری بزرگداشت ابوالفضل بیهقی چهره شاخص نثر فارسی برای ششمین سال متوالی، بزرگداشت حاج ملاهادی سبزواری برای چهارمین سال پیاپی و نیز پویایی و فعالیتهای دانشگاه حکیم اتفاقات فرهنگی شاخص سبزوار در سال گذشته بود در بخش هنری نیز موفقیتهای کاظم ملایی، جوان خوش آتیه سبزواری با اولین فیلم بلند سینماییاش به نام کوپال و نیز اجراهای موفقیتآمیز گروه داروگ با سرپرستی رضا سیدنیا...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.