نگاهداشتن یاد علمای بزرگ منطقه نوعی هویتبخشی به جوانان است

Setare Shargh - - احوال شهر -

شهردار ششتمد در مورد نصب و ساخت یادگاه علمای ششتمد گفت: افراد نیک روزگار را باید بزرگ شمرد و خاطره شان را زنده نگه داشت. به یاد بیت «ده روز مهر گردون افسانه است و افسون / نیکی به جای یاران فرصت شمار یارا!» در این یادگاه نام و تصویر شش تن از علمای شهر ششتمد حکاکی شده و بهصورت یک ششضلعی در کنار یک سازه، در آرامستان ششتمد نصبشده است. این علما ششتمدی هستند ولی در ششتمد تدفین نشدهاند یا اثر قبرشان از بین رفته است. وی افزود: وظیفه ما است که به هر طریقی نام بزرگان این منطقه را حفظ کنیم تا یاد آنها حفظ شود. نگاهداشتن نام علمای بزرگ منطقه نوعی هویتبخشی به جوانان است که یادشان باشد از نسل چه آدمهای بزرگی و در چه جایگاهی زندگی میکنند. محمود باعثی با اشاره به نام این علما گفت: بهعنوان نمونه نسل جوان و آیندگان ششتمد لازم است به خاطر داشته باشند که بخش مهمی از زمینها وقفشده ششتمد و سبزوار بزرگ، تحت مالکیت واقف بزرگ، آیتا... شریعتمدار است که مردم او را به نام «مجتهد» میشناختند. خیابان قدیمی و مشهور سبزوار به نام شریعتمدار ششتمد است. همچنین نام بزرگانی مانند مرحوم محمدی، عالم بزرگ شهر و مؤسس حوزه علمیه یا آیتا... شهرستانی که نامی آشنا و شناختهشده در میان سبزواریها است. وی در پایان گفت: در آینده نیز شهرداری ششتمد برنامههای مختلفی در جهت بزرگداشت یاد این علمای دینی و ستارههای درخشان آسمان تاریخ ششتمد خواهد داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.