پروازهای فرودگاه سبزوار همهروزه شد

Setare Shargh - - احوال شهر -

مدیر فرودگاه سبزوار گفت: با راهاندازی دو پرواز شرکت هواپیمایی آتا در روزهای یکشنبه و پنجشنبه، پروازهای این فرودگاه از پنج پرواز رفت و برگشت به مقصد تهران به هفت پرواز در هفته افزایش یافت. علیاصغر روشنبین افزود: پیشازاین فرودگاه سبزوار پنج پرواز رفت و برگشت در روزهای شنبه، دوشنبه، چهارشنبه و جمعه به مقصد تهران داشت. وی تصریح کرد: ازاینپس روزانه یک پرواز رفت و برگشت به مقصد تهران از این فرودگاه انجام میشود که شرکتهای هواپیمایی آسمان و آتا هرکدام 2 دو پرواز و شرکت هواپیمایی ماهان سه پرواز را در هفته بر عهده دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.