اولین نامه نگاری اعتراضیِ شورا برای اداره آب خواهد بود

Setare Shargh - - احوال شهر -

اولین جلسۀ پرسش و پاسخ شورای اسلامی دورۀ پنجم شهر ششتمد این هفته در مسجد امام رضا )ع( این شهر برگزار شد. محمد رضویمنش در ابتدای جلسه بابیان اینکه شورای شهر ششتمد طبق وعدهها، هرسال دو جلسۀ پرسش و پاسخ برگزار خواهد کرد گفت: باید فرهنگ مطالبهگری را در ذهن مردم تقویت کنیم. شورا، مسئول نیست و نماینده مردم است اما مردم باید هم از مسئولان هم از نمایندههای خود در شورا مطالبه داشته باشند و راحت نظر و خواسته خود را بیان کنند. پرسشهای مردمی با بحث زمینهای تحت ادعای منابع طبیعی شروع شد. بهخصوص ساکنان خیابان طراوت که تمام زمینهایشان در این مجادله دچار مشکل شده، به مسئله معترض بودند. شورا هم در مورد پیگیریهای انجامشده گزارش داد و از مردم خواست به ترتیب اداریِ خاصی که اعلام میشود، اقدام کنند تا با توجه به هماهنگیهای انجامگرفته با ادارات مرتبط، مشکل مالکان به تفکیک حل شود. مسئلۀ دیگری که از طرف مردم مطرح شد، مربوط بود به اداره آب و اعتراضات مبنی بر مبلغ گران امتیازها. پرسشگران معتقد بودند جریمههای تخلفی که مردم ملزم به پرداخت آن میشوند قیمت امتیاز آب را تا مرز یکمیلیون و پانصد هزارتومان و بالاتر هم پیش برده است. ریاست شورا نیز ضمن ارائه گزارش مفصلی از رسیدگی به تعداد پرشمار اعتراضات در مورد سازمان آب ششتمد، از جلسه اسفندماه با ریاست سازمان آبفای شهرستان گفت. وی نقل کرد که وعده دادهشده؛ برای بررسی تخلفات، کارشناسهای ویژه به ششتمد بیایند و تمام امتیازهای آب و قبضها و مباحث مربوط به آبرسانی و تعویض کنتور در ششتمد را بررسی کنند. وی همچنین به تخلفات گزارششده در مورد محاسبه قبض مصرفی آب، به بهانه منزل دوم و گرانی غیرمنطقی امتیاز آب در ششتمد اشاره کرد و گفت: با این روش محاسبات، مردم ششتمد حتی بیشتر از خود سبزواریها برای خرید امتیاز آب، هزینه میکنند! وی افزود: جناب ریاضی خودش از این تخلفات آشکار متعجب بود و وعده داد آنها را تا پایان فروردین حل خواهد کرد که با توجه به تحقق نیافتن وعدهها، شورا اقدامی شایسته در جهت احقاق حق مردم ششتمد انجام خواهد داد. در ادامه، با تکرار شدن اعتراضها به عملکرد سازمان آب ششتمد، از طرف مردم حاضر در جلسه پرسشوپاسخ، رضویمنش گفت: ما تاکنون برای هیچ شخص و ادارهای بهصورت خاص نامه و درخواست پیگیری ارسال نکردهایم، اما با توجه به اتمامحجت با اداره آب سبزوار و انجام پیگیریهای لازم، اولین نامه را در مورد سازمان آب خواهیم زد و اولازهمه هم مرجع و خطاب نامه استاندار خواهد بود! تمام پیگیریهای انجامشده نیز به پیوست ارائه خواهد شد! پرسشهای بعدی در مورد وضعیت مالکیت و تخریبهای منطقه گواِلای بود. در پاسخ گفته شد که این منطقه که بافت سنتی ششتمد را تشکیل میداد، در دورههای شهرداری قبل تخریب شد و شهردارِ فعلی، برنامهای ویژه با مشاوره و همکاری میراث فرهنگی در مورد آن خواهد داشت. این مسئله در طرح جامع شهری هم مورد تأکید قرارگرفته است. پرسشهایی در مورد برنامههای فرهنگی شورا و شهرداری پرسیده شد. شورا به ارائه گزارش و دعوت از عموم مردم برای شرکت در برنامههای فرهنگی پرداخت و در ادامه، چند خواسته شخصی خاص هم در جلسه مطرح شد که اعضای شورا از پرسشگر، تقاضا کردند در اسرع وقت بهصورت مکتوب خواسته خود را در شورا طرح کند تا به آن رسیدگی شود. مشکل اشتغال دیگر خواسته مهم مردم ششتمد بود و شائبههایی در مورد وجود زد و بند و در استخدامهای درمان بستر ششتمد مطرح شد. مسئله عدم پایبندی جهاد کشاورزی به وعدههای دادهشده در مورد هزینهترمیم قنوات دیگر مسئله مطرحشده در جلسه بود. در پایان محمد رضوی منش با اشاره به هشت ماه فعالیت شورا، بر این نکته تأکید کرد که بعد از پایان انتخابات، مسئله رقابت، بهصورت کامل به کنار گذاشتهشده است. وی گفت: ولی باوجوداینکه ما هرگز در انجام فعالیتهای خود، مرز و تفاوتی میان مردم قائل نبودیم، حرفوحدیث زیادی پشت سرمان گفته شد! اتهامها و افتراهایی یکپارچه دروغ که بارها اعلام کردهایم، سند این ادعاها را اگر آوردید، بهراحتی استعفا خواهم داد! وی ادامه داد: گفتهاند شورا با شهرستان شدنِ ششتمد مخالف است! حتی کسی سر چهارراه قسم یادکرده که شورا برای مخالفت با شهرستان شدن نامه نوشته است! تصویر آن نامه را نشان دهید! مگر میشود شورای یک شهر با تبدیلشدنِ بخش به شهرستان مخالف باشد؟ چطور اولین کسانی که شروعکننده این راه بودند، خود ما در دورههای قبلتر بودیم، حالا شدهایم مخالف؟ ریاست شورا با انتقاد از فضاسازی علیه شورا ادامه داد: همه مسئولان اداری شهر را علیه شورا بسیج کرده بودند! مگر شورا نباید حرف مردم را بزند؟ اگر حق مردم را خواست میشود طرفِ بد ماجرا؟ من نمیدانم این شورا بودن چه فایده و نفعی دارد که بعضیها اینطور از حضور ما در ترکیب آن ناراحتاند! برای ما که جز هزینه، هیچ فایده مادی ندارد! شورای ششتمد میتواند مطابق قانون تا مبلغ یکمیلیون تومان در ماه حقوق بگیرد اما نمیگیرد! پس چه نفعی در شورا است که نمیتوانند ساکت بنشینند؟ وی در پایان گفت: دفتر شورا را طبق وعده آوردیم به وسط شهر تا در دسترس همه باشد! بیایید و با ما همراه باشید. ششتمد ۵ عضو شورا دارد، همه ما وقتمان را در اختیار شما قرار دادهایم! ما سه نفر فرهنگی هستیم و آقای حسینپور هم بازنشسته هستند و وقتمان را تنظیم کردهایم تا در زمان مراجعه شما در دفتر باشیم! ما چهار نفر در ساعتهای زیادی آنجا حضور داریم. بیایید، انتقاد کنید، نظر و پیشنهاد و ایده بدهید، چراکه ما فقط نماینده شما هستیم نه یک مسئول اداری یا تعیین تکلیف کننده! نتوانستید از طریق پیام یا تماس، یا هر راه دیگر میتوانید همراهی کنید با ما! جلسه پرسش و پاسخ شورای اسلامی شهر ششتمد که با حضور چهار تن از پنج عضو شورا شروع شده بود با همان ۴ عضو، پیش از اذان به پایان رسید و حاضران به نماز جماعت ایستادند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.