شکوهِ استقبال

Setare Shargh - - صفحه اول -

یکشنبه هفته جاری، سبزوار در حالی میزبان رئیس دولت تدبیر و امید بود که تلاشهای زیادی در فضای مجازی صورت گرفته بود تا بهتبع وضعیت آشفته ارز و نیز متزلزل بودن آینده برجام، یا القا حس ناامیدی به مردم و به وجود آوردن احساس سرخوردگی، آنان را تشویق به عدم حضور در مراسم سخنرانی رئیسجمهور نمایند. اما سبزواریها همانطور که در سالهای 92 و 96 بدون توجه به فضاسازیهای ایجادشده توسط مخالفان روحانی، در خراسان بیشترین تعداد آرا را به نام او در صندوقهای رأی ریخته بودند این بار نیز برای وی سنگ تمام گذاشته و استقبالی متفاوت از او نمودند. استادیوم شهید مظهری شهر سبزوار در روز یکشنبه مملو از جمعیتی بود که آمده بودند تا اعتماد و امید خودشان را به رئیسجمهور کشورشان بهصورت عملی نشان دهند و به سیاسیکارانی که خود را به آبوآتش زدند تا « امید زدایی» نمایند بگویند که همچنان از دولت تدبیر و امید حمایت میکنند و امیدوارند به تدبیرهای دولت! شاید استقبال پرشور مردم سبزوار از رئیسجمهورشان بود که باعث شد تا وی نیز یکی از مهمترین سخنرانیهای خود را در این شهر انجام دهد و باعث شود تا انعکاس سخنان وی درباره آینده برجام در رسانههای محلی و بینالمللی، سبزوار را ساعاتی به مهمترین کانون توجه جهانیان تبدیل نماید. یکی از نکات جالب این سفر، ورود رئیسجمهور از فرودگاه سبزوار، به استان خراسان بود. معمولاً تاکنون رسم بر این بوده است که رئیسجمهور از مرکز استان سفر خود را شروع میکند و سپس به شهرستانها سفر مینماید ولی این بار رئیسجمهور نقطه آغاز سفر خود به استان خراسان را سبزوار قراردادند این امر و بسیاری از موارد دیگر نشان میدهد هرچند سبزوار مرکز استان نیست ولی چنانچه نگاه مدیران ما به شاخصههای مختلف توسعه، نگاهی فرا شهرستانی باشد میتوان در موارد مختلف در قامت یک مرکز استان ظاهر شد! حضور رئیسجمهور در شهرمان باعث برکاتی برای منطقه نیز بود که بهصورت خاص در آیندهای نزدیک در قالب چاپ یک ویژهنامه به آن خواهیم پرداخت.

مدیرمسئول و صاحبامتیاز

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.