همه آمدند

Setare Shargh - - یادداشت - موسیالرضا وثوق

این آمار، بیانگر محبوبیت بخش بزرگی از سیاستهای دولت تدبیر و امید بین شهروندان سبزوار است و لذا این مسئله غیرقابلانکار است که حضور پرشور مردم در دیدار با رئیسجمهور، مدیون مقبولیت نسبی سیاستهای او میان مردم سبزوار است. کاملاً غیرممکن هم نیست سالها بعد، با یک انتخاب اشتباه و یک انحراف کوچک، یاد چنین روزهایی را بکنیم که منتقدان دولت، با آزادی کامل، انتقادات و مطالباتشان را در قالب شعار و نامه و ...، مستقیماً در برابر شخص رئیسجمهور مطرح میکردند؛ بیآنکه هراسی داشته باشند از بیان خواستهها و مواضعشان در برابر دولت.

یکشنبه، 16 اردیبهشت، شهرستان سبزوار، میزبان رئیس دولت تدبیر و امید و کابینه دولت دوازدهم بود؛ حضور ارزشمندی که از اهمیت به خصوصی برخوردار است؛ بهویژه که سبزوار، یکی از معدود شهرهایی بوده که مرکز استان نبوده، اما رئیسجمهور در آن حضور یافته است. بررسی همه جوانب سفر هیئت دولت به سبزوار، نظیر فواید و پیامدهای این حضور، سخنان رئیسجمهور روحانی در دیدار با مردم و اقداماتی که در این سفر صورت گرفت، مجال و فرصت مخصوص به خود را میطلبد؛ لذا در این مطلب قصد داریم به بررسی این سفر، صرفاً از منظر رویکرد مردم و استقبالی که از روحانی انجام شد بپردازیم. سلام سبزوار به روحانی

انتخابات ریاست جمهوری اخیر، حامل پیامی خاص بود؛ بیشترین آرای انتخاباتی در شهرستان سبزوار، به حسن روحانی - نامزد اعتدالگرا - تعلق یافت و همچنین بیشترین آرای روحانی در استان خراسان رضوی نیز متعلق به سبزوار بود. بهعبارتیدیگر، اعتدال روحانی در شهری انتخاب شد که به استان خراسان رضوی تعلق داشت. این آمار، بیانگر محبوبیت بخش بزرگی از سیاستهای دولت تدبیر و امید بین شهروندان سبزوار است و لذا این مسئله غیرقابلانکار است که حضور پرشور مردم در دیدار با رئیسجمهور، مدیون مقبولیت نسبی سیاستهای او میان مردم سبزوار است. بیشک نمیتوان محبوبیت روحانی و سیاستهای او را -که توسط مردم سبزوار انتخابشده است- نادیده گرفت.

همه آمدند

خوشبختانه دیدار مردمی با رئیسجمهور، با استقبال و شور خاصی از سوی مردم سبزوار برگزار شد؛ گروههای مختلف شغلی، فرهنگی و سیاسی در این دیدار حاضر بودند؛ حتی کسانی که به دلایل سیاسی یا دلایلی دیگر، با رویکرد رئیسجمهور روحانی و تدابیر او و دولتش مخالف بودند! همچنین کسانی که این روزها رئیس دولت دوازدهم را به کمکاری متهم میکنند و بعضاً انتقادات شدیدی به دولت وارد مینمایند. حتی در شبکههای اجتماعی، شاهد دعوت گسترده گروههایی که شدیداً منتقد عملکرد و سیاستهای دولت روحانی هستند، از همفکران خودشان، به حضور در مراسم دیدار مردمی با رئیسجمهور بودیم. علت این حضور گسترده از طیفهای مختلف سیاسی چه بوده است؟

راه ما آزادی است!

حامیان روحانی که تکلیفشان روشن است؛ در دیدار با رئیسجمهور حاضر شدند تا با حضورشان، دولتمرد محبوبشان را همراهی کرده باشند؛ اما کسانی که کاملاً منتقد رویکرد روحانی هستند چه؟ شاید این، فرصتی باشد که امروز قدرش را ندانیم؛ اما کاملاً غیرممکن هم نیست سالها بعد، با یک انتخاب اشتباه و یک انحراف کوچک، یاد چنین روزهایی را بکنیم که منتقدان دولت، با آزادی کامل، انتقادات و مطالباتشان را در قالب شعار و نامه و ...، مستقیماً در برابر شخص رئیسجمهور مطرح میکردند؛ بیآنکه هراسی داشته باشند از بیان خواستهها و مواضعشان در برابر دولت. در این میان، گروهی هم بودند که با تصور دیگری -یا به باور نگارنده، آرمانگرایانهتری- در انتخابات ریاست جمهوری اردیبهشت سال گذشته، رأی خود را به حسن روحانی دادند؛ شاید این گروه امروز خود را سرخوردهتر و ناامیدتر از دیگر گروههای سیاسی بدانند؛ اما جالب اینجاست که حتی چنین افرادی نیز، برای بیان اعتراضشان، به صحنه آمدند و مواضع و شعارهای خود را در برابر رئیسجمهور، اعلام کردند. درواقع اگر روحانی، رواداری نداشت چه دلیلی داشت این قشر برای همیشه با مشارکت سیاسی قهر نکند و مطالبات و انتقاداتش را بازهم با رئیسجمهور در میان بگذارد؟ همچنین کسانی که ضمن حمایت از دولت و اعتقاد بهدرستی انتخابشان، انتقادات خود را نیز بر دولت وارد میکنند، در این مراسم با رعایت مواضع حمایتی خود در برابر دولت، انتقادات خود را نیز به طرق مختلف بیان کردند. بهعبارتدیگر، آیا احساس امنیت و آزادی منتقدان یک رئیس دولت، نشانه مردمی بودن و حرکت آن دولت در مسیر مردمسالاری نیست؟ مسلماً یک مسیر تدریجی برای حل نابسامانیها، با انتقاد شروع میشود؛ و همانطور که رئیسجمهور همبارها تکرار کرده، از انتقادها استقبال میکند و همچنان اقشار مختلف مردم را به ارتباط با دولت فرامیخواند. البته امروز، اینیک امر مسلم است که انتقاد به عملکرد قوه مجریه، حق هر شهروند و مصداقی از مردمسالاری است؛ اما آیندگان قضاوت خواهند کرد ما قدر چیزهایی را که امروز داریم، دانستیم یا نه؟

مسیر حل تدریجی

آن روز، مردم سبزوار این فرصت را داشتند که مصداق بسیاری از مسائل، ازجمله آزادی بیان و جایگاه انتقاد -یا دستکم رویکرد دولت در برابر انتقادات را- مشاهده کنند و بسنجند و صدای اعتدال روحانی را در شهر خود بشنوند. این امر مسلمی است که هر دولت، با توجه به شرایط و عوامل گوناگون، با مشکلات مخصوصی روبرو و دارای کاستیهای خاص خودش است؛ و البته این امر نیز هرگز نمیبایست تبدیل به سپری شود در برابر انتقاد و مطالبهگری مردم و تا به امروز همچنین اتفاقی نیفتاده است. شهروندان حقدارند نسبت به عملکرد قوهای که مجری قانون اساسی کشور است انتقاد و به گفته شخص رئیسجمهور، اعتراض کنند؛ کسانی که حامی و درعینحال منتقد عملکرد دولت در برخی زمینهها هستند نیز با چنین مسئلهای مخالفت نمیکنند. اما ماجرا ازآنجا جنبه غیرمنطقی به خود میگیرد که بسیاری از ما انتظار داریم یکشبه، ره صدساله را برویم؛ درحالیکه اصلاح نابسامانیها و مشکلات در بسیاری از نمونههای موفق و مفید جهان، طی یک مسیر تدریجی صورت گرفته و اگر پای رأیمان بایستیم و نگاه واقعبینانهای نسبت به اوضاع منطقه و جهان داشته باشیم، دولت تدبیر و امید، بخشی غیرقابلانکار از مسیری است که به توسعه و پیشرفت سیاسی میانجامد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.