25 درصد تاکسیهای سبزوار فرسوده است

Setare Shargh - - احوال شهر -

معاون مدیریت حملونقل بار و مسافر شهرداری سبزوار با اشاره به اینکه در سال جاری تاکسیهای مدل 86 - 1385 مشمول فرسودگی شدند، گفت: 25 درصد تاکسیهای این شهر فرسوده است. بهزاد ریواده بابیان اینکه 300 تاکسی پراید در شهر سبزوار فرسوده هستند و نیاز به نوسازی دارند، افزود: تاکنون 30 دستگاه تاکسی مدل 85 برای نوسازی ثبتنام شدند. وی با اشاره به اینکه تمامی 230 تاکسی فرسوده پیکان و پراید مدل 1384 و پایینتر طی سال گذشته در شهر سبزوار نوسازی شده، تصریح کرد: رانندگان این خودروها با دریافت تسهیلات 200 میلیون ریالی با بازپرداخت چهارساله و کارمزد 16 درصد صاحب تاکسی نو شدند. معاون مدیریت حملونقل بار و مسافر شهرداری سبزوار گفت: روزانه 100 هزار مسافر درونشهری در سطح شهر سبزوار با تاکسی جابهجا میشوند و هزار و 180 دستگاه تاکسی در سبزوار وجود دارد که از این تعداد 140 دستگاه تاکسی بیسیم است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.