تعداد دانشآموختگان فنی و حرفهای در سبزوار کم است

Setare Shargh - - احوال شهر -

مدیر آموزشوپرورش سبزوار گفت: تحصیل دانشآموزان این شهرستان در رشتههای فنی و حرفهای و کار و دانش کمتر از میانگین کشوری و برنامه تکلیفی است. حسن محرابی افزود: در سال تحصیلی جاری 43 درصد دانشآموزان سبزوار در رشتههای فنی و حرفهای و کار و دانش مشغول تحصیل هستند که این تعداد هفت درصد از برنامه تکلیفی کمتر است. وی اظهار کرد: برای سال تحصیلی آینده باید 50 درصد دانشآموزان سبزواری جذب رشتههای فنی شوند چنانکه از 3 هزار و هشتصد دانشآموز پایه نهم تحصیلی، هزار و 900 نفر به رشتههای فنی و حرفهای هدایت میشوند. مدیر آموزشوپرورش سبزوار گفت: 96 درصد مدارس سبزوار با هزینه 35 میلیارد ریال به سامانه گرمایشی استاندارد مجهز شده است و تنها پنج آموزشگاه در بخش روداب از بخاری نفتی استاندارد استفاده میکنند. وی اظهار کرد: خیّران در چهار سال گذشته 78 میلیارد ریال برای احداث و نوسازی فضاهای آموزشی شهرستان سبزوار کمک کردند و 30 خیّر مدرسهساز کشوری و 16 خیّر از خارج کشور با اداره آموزشوپرورش سبزوار همکاری دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.