۱8 طرح بهداشت و درمان در سبزوار بهرهبرداری شد

Setare Shargh - - احوال شهر -

با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 18 طرح بهداشتی و درمانی بااعتبار 230 میلیارد ریال در چارچوب سفر رئیسجمهوری به خراسان رضوی در سبزوار به بهرهبرداری رسید. رئیس دانشگاه علوم پزشکی سبزوار گفت: طرح کلینیک ویژه تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار با زیربنای 2700 مترمربع و هزینه 100 میلیارد ریال از مهمترین طرحهایی بود که با حضور وزیر بهداشت افتتاح شد. علیرضا مسلم افزود: همچنین با حضور وزیر بهداشت همراه سرای بیماران مراکز آموزشی درمانی واسعی و شهید بهشتی که با کمک خیّران نیکاندیش در 24 واحد مسکونی و هزینه 18 میلیارد ریال احداثشده به بهرهبرداری رسید. وی ادامه داد: در این مراسم بخشهای آی.سی.یو و ایزوله فشار منفی مرکز آموزشی درمانی واسعی نیز بهرهبرداری شدند. همچنین از طریق ارتباط ویدئو کنفرانس مرکز خدمات جامع سلامت شبانهروزی با امکانات بستری در بخش روداب سبزوار بااعتبار 32 میلیارد ریال بهرهبرداری شد. رئیس دانشگاه علوم پزشکی سبزوار گفت: خانههای بهداشت عباسآباد ملک، دیوانگاه، آریان، نوروزی و بخش رادیولوژی دیجیتال بیمارستان ولیعصر )ع( شهرستان جغتای از دیگر طرحهایی بود که امروز با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به بهرهبرداری رسیدند. وی افزود: پایگاه اورژانس جغتای، پایگاه بهداشت شهرک ابوذر سبزوار، پایگاه بهداشت حشمتیه سبزوار، آزمایشگاه مرکزی درمانی روستای نوده انقلاب شهرستان خوشاب، کلینیک درمانی حفیظ سبزوار و بخش باز توانی قلب حشمتیه از دیگر طرحهایی هستند که از طریق ارتباط ویدیو کنفرانس افتتاح شدند. وزیر بهداشت در ادامه با سفر به شهر ششتمد مرکز خدمات جامع سلامت شبانهروزی با امکانات بستری این شهر را افتتاح کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.