مرکز خدمات جامع سلامت ششتمد سبزوار به بهرهبرداری رسید

Setare Shargh - - احوال شهر -

با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مرکز خدمات جامع سلامت شبانهروزی با امکانات بستری در شهر ششتمد به بهرهبرداری رسید. رئیس دانشگاه علوم پزشکی سبزوار گفت: مرکز خدمات جامع سلامت شبانهروزی با امکانات بستری ششتمد، در مساحت 1300 مترمربع و بااعتباری بالغبر 32 میلیارد ریال به ثمر نشست. علیرضا مسلم افزود: احداث مرکز درمان بستر ششتمد از مطالبات بهحق مردم این منطقه و از مصوبات دور دوم سفرهای استانی دوره دهم ریاست جمهوری به استان خراسان رضوی بود. وی تصریح کرد: این مرکز جامع سلامت، جمعیت 24 هزارنفری این منطقه را پوشش میدهد که با بهرهبرداری آن نیاز درمان مردم منطقه و مراجعه آنها به مراکز درمانی شهرستان سبزوار برطرف شد. مسلم گفت: مرکز خدمات جامع سلامت شبانهروزی با امکانات بستری شهر ششتمد 12 تخت بیمارستانی دارد که شامل بخشهای پزشکی، دندانپزشکی، اورژانس، بهداشت محیط و حرفهای، واکسیناسیون و آزمایشگاه میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.