فلامینگوی زخمی تحویل محیطزیست سبزوار شد

Setare Shargh - - احوال شهر -

رئیس اداره حفاظت محیطزیست سبزوار گفت: یک فلامینگوی زخمی توسط دوستداران محیطزیست زندهگیری و به اداره حفاظت محیطزیست این شهرستان تحویل داده شد. حمیدرضا صادقی اظهار کرد: این پرنده که از ناحیه پا تیرخورده و بالش نیز شکسته است برای تیمارداری در اختیار دامپزشک قرار گرفت. وی ادامه داد: این فلامینگو در مسیر مهاجرت به شمال کشور بود که مورد اصابت گلوله افراد ناشناس قرارگرفته است. پرنده مجروح پس از درمان کامل برای رهاسازی به زیستگاههای شمالی کشور منتقل میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.