کلوتها سرمایه توحیدشهر

Setare Shargh - - صفحه اول - مجتبی کاویان

کوتاه و مختصر عرض میکنم. از فعالیتهای اخیر شهرداری محترم سبزوار در بازگشایی کمربندی شمال و بهسازی بافت توحیدشهر قدردانی میکنیم و امیدواریم که هرچه زودتر نتیجه آن برای توسعه شهر پدیدار شود. قطعاً این کار از دیگر تحرکات بنیادیتر و اثر آن پایدارتر خواهد بود. امید است که همواره وسیعترین زوایا و پایدارترین نتایج، مبنای مصادیق و الگوهای ذهنی شهردار گرامی و اعضای محترم شورای شهر از مبحث توسعه باشد. فقط دغدغهای که دوست دارم با عزیزان در میان بگذارم، کلوتهاست. منظر و محیط کلوت ها منبع آینده در بافت میان توحیدشهر و شهر خواهند بود. کلوت گردی در محیط داخل شهر میتواند با لاین سلامت ترکیبشده و در خدمت بومگردی و طبیعتگردی باشد. به شرطی که آنچه در مسیر توحیدشهر کنار کلوت ها ساخته میشود، مانند داخل شهر آشفته نباشد و از منظره لبه، بافت، خطوط منحنی و سادگی کلوت ها الهام گرفته باشد. در خبرها خواندم که شهرداری سبزوار، برای بافت توحیدشهر مصوبهای داشته و آن را ویژه نگریسته است. حال اگر به بافت توحید شهر بهطور ویژه نگاه میکنیم، به کلوت ها باید خاصتر بنگریم. توحیدشهر در پشت کلوتها پنهان است. اگر این کلوت ها هویت منظری خود را از دست بدهند، رسیدگی به توحیدشهر صرفاً املاکش را برای مدتی مقداری گران خواهد کرد. کلوتها جذابیتی پایدار ایجاد میکند که به شهرک توحید هویت طبیعی میدهد. شهرها و شهرکهای جدید ساز معمولاً اولین هویتهای خود را از عناصر طبیعی میگیرند. چیزی که مغفول مانده است و مدام موجب ناپایداری و زوال آنها میشود. از سوی دیگر تصور کنید خانوادههایی را که در روزهای معتدل بهاری و تابستانی دستهجمعی از شیارهای باریکی از لابلای کلوت ها و درههای زیبای میان آنها بازدید میکنند ...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.