کشاورزی سبزوار ورشکسته نیست

مسئول نظاممهندسی کشاورزی و منابع طبیعی سبزوار:

Setare Shargh - - صفحه اول -

سبزوار قطب تولید محصولات کشاورزی استراتژیک و دارویی است و زمینه برای توسعه صنایع تبدیلی و فرآوری محصولات کشاورزی در شهرستان فراهم است.

کشاورزی ازجمله مهمترین بخشهای اقتصادی و پردرآمد کشور است. سیاستهای دولت در سالهای 1377 تا 1385 درزمینۀ خرید تضمینی محصولات، خودکفایی گندم و صادرات سایر محصولات کشاورزی باعث شد تا کشاورزان بهترین دوران پس از انقلاب خود را تجربه کنند. در سالهای 86 تا 91 اما سیاستهای غلط دولت وقت، عدم خرید تضمینی محصولات کشاورزی و... بیشترین آسیب در دوران انقلاب را به کشاورزان وارد کرد. بیتدبیری دولت در آن دوره درزمینۀ حفر چاههای غیرمجاز مصرف آب کشور بهخصوص بخش کشاورزی را با مشکلات زیادی روبهرو کرد. درزمانی که بخش کشاورزی بدترین دوران خود را تجربه میکرد، دولت تدبیر و امید باسیاستهای درست و صحیح همچون سالهای 77 تا 85 رونق را به این بخش بازگرداند. اجرای طرح خرید تضمینی، پرداخت تسهیلات در جهت اجرای طرح آبیاری تحتفشار و کمفشار، احیا طرح خرید تضمینی گندم، توسعه صنایع تبدیلی و غیره توانست امید را در دل کشاورزان برای آغاز انقلابی جدید در عرصه تولید و توسعه کشاورزی زنده کرد. سبزوار نیز ازجمله شهرستانهای کشور است که دارای سابقه طولانی در عرصه کشاورزی است. این شهرستان نیز در سالهای 86 تا 91 بدترین شرایط را در حوزه کشاورزی تحمل کرد. در سالهای اخیر و باتدبیر مدیران شهرستان رونق به بخش کشاورزی سبزوار بازگشت، اما این بخش هنوز با مشکلات خاصی دستوپنجه نرم میکند. ستاره شرق بهعنوان یک رسانه مردمی و در راستای عمل به مسئولیت اجتماعی خود، در نظر دارد تا در راستای تحقق شعار سال و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب و کمک به معرفی و فروش محصولات ایرانی و بومی گامی هرچند کوچک در جهت تحقق شعار سال بردارد. در این شماره با بهنام توسلیان به گفتوگو نشستیم. او متولد سال 1368 و دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کشاورزی و مسئول نظاممهندسی کشاورزی و منابع طبیعی سبزوار است. توسلیان از مشکلات رونق کشاورزی در سبزوار میگوید. مشکلات صدور پروانههای صنعتی در سبزوار

مسئول نظاممهندسی کشاورزی و منابع طبیعی سبزوار در گفتوگو با خبرنگار ستاره شرق اظهار داشت: ما در حوزه صدور پروانههای سنتی پرورش دام مشکلی نداریم. تمام مراحل صدور پروانههای سنتی در شهرستان انجام میشود، اما مهمترین مشکل ما در بحث صدور مجوزهای صنعتی است. مهندس بهنام توسلیان ادامه داد: تمام مراحل صدور پروانههای صنعتی در سبزوار انجام میشود، اما درنهایت تأیید پروانه باید در کمیسیون استان صورت گیرد که این موضوع روی جذب سرمایهگذاران در حوزه فعالیتهای صنعتی در بخش کشاورزی تأثیر میگذارد. سبزوار بیشترین پرونده برای صدور پروانه صنعتی در سطح استان را دارد و ظرفیت ایجاد کمیسیون مربوطه در جهت صدور پروانهها را دارد. وی بابیان اینکه فعالیت در عرصه کشاورزی صنعتی با اقبال زیادی از سوی مردم و افراد مختلف در سبزوار روبهرو شده است، افزود: مراحل صدور مجوز در استان مدت زیادی به طول میانجامد که همین مسئله روی ادامه روند فعالیت تولیدکننده و یا سرمایهگذار تأثیر میگذارد و فرد را از ادامه کار بازمیدارد.

لزوم استقلال یا واگذاری صدور پروانهها به نظاممهندسی کشاورزی سبزوار

مسئول نظاممهندسی کشاورزی و منابع طبیعی سبزوار با اشاره به افزایش فعالیتهای این مجموعه در حوزه صدور مجوزها، پروانهها، نظارت و ارزیابی، تغییر کاربری اراضی و غیره ادامه داد: دولت درصدد است تا تصدیگری خود در حوزههای مختلف را کاهش دهد و در بخشهای نظارتی و اموری که قانونگذار برای او مشخص کرده فعالیت کند. وی افزود: حجم فعالیتهای ما در نظاممهندسی سبزوار برابر با استان است و با توجه به این موضوع واگذاری اختیارات لازم در جهت صدور مجوزها به نظاممهندسی کشاورزی شهرستان و استقلال از استان بهعنوان یک ضرورت احساس میشود. توسلیان با تأکید بر اینکه در سال 1385 نظاممهندسی کشاورزی و منابع طبیعی سبزوار بهصورت مستقل از استان فعالیت داشته است، گفت: واگذاری تمام مراحل صدور مجوز در سطح استان به شهرستان تأثیر بسزایی در جذب، ماندگاری و افزایش سرمایه و سرمایهگذاری در شهرستان دارد.

عدم تعادل قیمت نهاده و خرید محصولات کشاورزی

مسئول نظاممهندسی کشاورزی و منابع طبیعی سبزوار عدم تعادل قیمت نهادههای کشاورزی باقیمت خرید تضمینی محصولات را ازجمله مشکلات کشاورزان دانست و افزود: این تفاوت قیمت نهاده با خرید تضمینی، کشاورزان را با مشکلات مختلفی روبهرو میکند، البته تلاشهایی از سوی دولت برای کاهش قیمت نهادهها انجامشده، اما در بعضی از نهادهها مانند ذرت یا سویا مشکلاتی برای حوزه دام و طیور وجود دارد.

روند توسعه گلخانههای بزرگمقیاس در سبزوار مطلوب نیست

مسئول نظاممهندسی کشاورزی و منابع طبیعی سبزوار بابیان اینکه ترویج کشت گلخانهای از بهترین اقدامات دولت برای جلوگیری از هدر رفت آب در کشور است، ادامه داد: با همکاری مدیریت جهاد کشاورزی برنامه طرح ترویج کشتهای گلخانهای در شهرستان اجرا شد، اما روند توسعه گلخانهها در شهرستان هنوز مطلوب نیست. وی بابیان اینکه یکی از موانع سرمایهگذاری درزمینۀ کشتهای گلخانهای افزایش کارمزد تسهیلات است، افزود: درگذشته تسهیلات پرداختی برای کشتهای گلخانهای حدود هفت درصد بود که این میزان 14 درصد افزایشیافته است.

توسعه گلخانههای کوچکمقیاس در سبزوار

توسلیان بابیان اینکه قوانین دست و پاگیر در ایجاد گلخانه از دیگر موانع سرمایهگذاری در این حوزه است، عنوان کرد: با توجه به این مسئله مجوزی برای کشتهای گلخانهای کوچکمقیاس از استان اخذشده که با استقبال کشاورزان سبزواری روبهرو شده است. وی بابیان اینکه قوانین سخت و دست و پا گیر شامل گلخانههای کوچکمقیاس نمیشود، ادامه داد: در تلاش هستیم تا با ترویج این گلخانهها زمینه برای توسعه کشتهای گلخانهای افزایش یابد.

بیکاری گریبانگیر کارشناسان حوزه کشاورزی سبزوار

مسئول نظاممهندسی کشاورزی و منابع طبیعی سبزوار با اشاره به اینکه بیش از یک هزار مهندس حوزه کشاورزی در سبزوار از معضل بیکاری رنج میبرند، ادامه داد: این افراد سرمایههای حوزه کشاورزی در شهرستان هستند و دولت و مسئولان شهرستان میتوانند برای حفظ این سرمایه مهم کمک کنند. وی ادامه داد: ما تفاهمنامهای با نظاممهندسی کشاورزی استان داریم که بر اساس آن افرادی که از ما مجوز و پروانه دریافت میکنند، بایستی کارشناسان حوزه کشاورزی را ب هکارگیری کنند. توسلیان گفت: در برخی موارد افراد از بهکارگیری کارشناسان بخش کشاورزی خودداری میکنند که این موضوع همروی تولیدات آنها مؤثر است و همروی از ایجاد اشتغال مناسب در شهرستان جلوگیری میکند. توسلیان خاطرنشان کرد: در این بخش باید از زحمات جناب آقای رهنما مدیرعامل شرکت بنیالحسین و شرکت سبز فام آقای خسروجردی قدردانی کرد که با توجه به توان و ظرفیت موجود در شرکتهای خود تعداد زیادی از کارشناسان حوزه کشاورزی را مشغول به کارکردهاند. یکی از بسترهای ایجاد اشتغال برای کارشناسان حوزه کشاورزی اعطا مشوقهای خاص برای سرمایهگذاران در حوزه کشاورزی است. وی با اشاره به طرح ایجاد مجتمعهای کشاورزی در شهرستان گفت: یکی از طرحهای ما برای رونق اشتغال و افزایش تولید محصولات کشاورزی در شهرستان ایجاد مجتمعهایی در این زمینه با محوریت سرمایهگذاری بخش خصوصی است. مسئول نظاممهندسی کشاورزی و منابع طبیعی سبزوار با بیان اینکه میتوان با اختصاص زمینی 50 هکتاری و ایجاد یک مجتمع کشاورزی زمینه را برای حضور سرمایهگذاران و ایجاد اشتغال در این بخش فراهم کرد، گفت: ایجاد مجتمعها نیاز به حمایت دولت در بخش تکمیل و ایجاد زیرساختها، نظارت درست و قوانینی با ضمانت اجرایی دارد که با تغییر مدیران در سطوح ملی، استانی و شهرستانی مجتمعها دچار چالش نشوند. همچنین میتوان با پرداخت تسهیلات ارزانقیمت زمینه برای حضور سرمایهگذاران و کارشناسان بخش کشاورزی در جهت رونق تولید و اشتغال را فراهم کرد. وی ادامه داد: حتی اگر کارشناسان بخش کشاورزی توان سرمایهگذاری در این مجتمعها را نداشته باشند، میتوان با قید ضمانتنامههای قانونی و اجرایی از سرمایهگذاران خواست تا زمینه برای بهکارگیری و اشتغال این افراد را فراهم کنند.

کشاورزی سبزوار ورشکسته نیست

مسئول نظاممهندسی کشاورزی و منابع طبیعی سبزوار بابیان اشاره به اینکه عدهای سعی دارند بخش کشاورزی این شهرستان را ورشکسته نشان دهند، گفت: کشاورزی سبزوار تنها بخش پردرآمد و پویا در شهرستان است و ما امروز افتخار داریم که در این بخش شاهد کسب رتبههای برتر هستیم. وی بابیان اینکه مدیریت جهاد کشاورزی سبزوار تلاش ویژهای برای رونق اشتغال در این بخش دارد، افزود: متأسفانه برخی از کشاورزان هنوز به سمت اجرای طرحهای نوین آبیاری تحتفشار و کمفشار نرفتهاند و سعی دارند با همان شیوههای سنتی کشاورزی را ادامه دهند. این موضوع روی درآمد و میزان تولید آنها تأثیرگذار است و همین افراد بیجهت از نبود درآمد در بخش کشاورزی دم میزنند. توسلیان گفت: امروز بخش عمدهای از کشاورزان به سمت اجرای طرحهای نوین کشاورزی و انتقال آبرفتهاند و اگر پای صحبت آنها بنشینیم وضعیت مطلوب و پویایی این بخش را بهخوبی شاهد خواهیم بود.

سبزوار نیاز به شهرک کشاورزی دارد

توسلیان با اشاره به اینکه سبزوار در مرکز تبادل تجاری بهخصوص در حوزه خریدوفروش محصولات کشاورزی قرارگرفته و تجار محلی محصولات کشاورزی از این شهرستان به سایر نقاط کشور صادر میکنند گفت: از سویی سبزوار قطب تولید محصولات کشاورزی استراتژیک و دارویی است و زمینه برای توسعه صنایع تبدیلی و فرآوری محصولات کشاورزی در شهرستان فراهم است. وی با بیان اینکه صنایع تبدیلی در سبزوار هنوز در جایگاه مطلوب قرار ندارند، گفت: در این زمینه اقدامات خوبی صورت گرفته و چند صنعت تبدیلی نیز در شهرستان ایجادشده، اما یکی از مهمترین دلایل این مسئله نبود شهرکی تخصصی برای ایجاد صنایع تبدیلی، فرآوری و بستهبندی در بخش کشاورزی است. وی بابیان اینکه صنایع تبدیلی بخش کشاورزی حلقه مفقوده بین کشاورزان و فرآوری محصولات تولیدی آنها در شهرستان است، ادامه داد: افراد زیادی برای ایجاد صنایع تبدیلی، بستهبندی و فرآوری در بخش کشاورزی به ما مراجعه میکنند که با توجه به این موضوع میتوان با ایجاد یک ناحیه و یا شهرک صنعتی کشاورزی در شهرستان زمینه برای سرمایهگذاری و فعالیت این افراد را فراهم کرد.

افزایش چشمگیر صدور مجوزها در سبزوار

مسئول نظاممهندسی کشاورزی و منابع طبیعی سبزوار با اشاره به صدور مجوز پروانه صنعتی دامداری گاو شیری و بره پرواری افزود: ازجمله اقدامات ما در یک سال گذشته میتوان به صدور هفت مورد پروانه بهرهبرداری واحد پرورش مرغ گوشتی، صدور 50 مورد پروانه تمدید، توسعه و موافقت اصولی برای واحدهای مرغ گوشتی و گاوشیری، 20 مورد پروانه گوسفند شیری،20 مورد پروانه بهرهبرداری گوسفند پرواری، صدور موافقت اصولی برای 12 مورد صنایع تبدیلی و بستهبندی، هفت مورد پروانه برای کشت قارچ و گلخانه، 12 مورد پروانه بهره داری شیلات، صدور چهار پروانه بهرهبرداری از واحد پرورش شترمرغ، صدور پروانه تأسیس میدان دام سبک برای انجمن حمایت از زندانیان، صدور موافقت اصولی برای احداث کشتارگاه دام صنعتی برای شرکت به گوشت، صدور 80 مورد پروانه دام سنتی و صدور هشت مورد پروانه بهرهبرداری از کلینیک گیاهپزشکی و فروش سموم اشاره کرد.

حتی اگر کارشناسان بخش کشاورزی توان سرمایهگذاری در این مجتمعها را نداشته باشند، میتوان با قید ضمانتنامههای قانونی و اجرایی از سرمایهگذاران خواست تا زمینه برای بهکارگیری و اشتغال این افراد را فراهم کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.