نشست تخصصی خواجه نظامالملک در سبزوار برگزار شد

Setare Shargh - - احوال شهر -

اولین نشست علمی- تخصصی بزرگداشت خواجه نظامالملک طوسی با حضور جمعی از پژوهشگران و مسئولان فرهنگی با همکاری گروه علوم سیاسی و تاریخ تشیع دانشگاه حکیم سبزواری در زادگاهش سبزوار برگزار شد. رئیس دانشگاه حکیم سبزواری در این همایش گفت: خواجه نظامالملک وزیر کاردان و سیاستمدار عصر سلجوقی بود که طی 30 سال کار وزارت اقدامات بزرگی برای جهان اسلام انجام داد. علیاصغر مولوی افزود: خواجه نظامالملک با حسن تدبیر خود، امرای سلجوقی را به ترویج علم، دانش و بنای مدارس و موقوفات فراوان تشویق کرد. وی تصریح کرد: خواجه نظامالملک با راهاندازی مدارس نظامیه، نظام آموزشوپرورش نوینی در این مدارس عالی، برقرار کرد. رئیس دانشگاه حکیم سبزواری با اشاره به لقب خواجه نظامالملک، گفت: این لقب بیانگر درایت وی و به معنی فردی ست که ملک را نظام و نظم داده است. مدیر گروه علوم سیاسی دانشگاه حکیم سبزواری نیز در این مراسم گفت: خواجه نظامالملک در کتاب سیاستنامه، توصیههای دینی، سیاسی و اجتماعی به مخاطبان ارائه کرده و در کنار سخن از تفسیر قرآن، قصص انبیا و پادشاهان در مورد اقشار مختلف و طبقات مختلف جامعه و شرایط و وظایف آنها سخن گفته است. راضیه موسویفر افزود: این کتاب همچنین تصویر روشنی از سیمای سیاسی و اجتماعی ایران در سدهی پنجم را به نمایش گذاشته است و منبع ارزشمندی برای محققان و تاریخنگاران محسوب میشود. در ادامه این نشست صادقی سمرجانی استادیار دانشگاه حکیم سبزواری، علی صادقی دانشیار دانشگاه تربیت مدرس و سید حسین اطهری دانشیار علوم سیاسی دانشگاه فردوسی پیرامون خواجه نظامالملک طوسی مطالبی را ارائه دادند. خواجه نظامالملک طوسی نیرومندترین وزیر در دودمان سلجوقی بود و سلجوقیان نیز در زمان وی به اوج قدرت رسیدند او بیستونه سال در صدر صدارت بود ابوعلی حسن توسی از دهقان زادگان بیهق سبزوار بود. ازآنجاییکه دوران دانشآموزی را در شهر طوس بود، طوسی خوانده میشد. خواجه علاوه بر ساماندهی امور مملکتی و حل مشکلات عدیده اجتماعی و اخلاقی و سایر مسائل مملکتی، دست به ایجاد مدارسی زد که در تاریخ بنام وی به مدارس نظامیه مشهور است. همچنین نگارش کتاب سیاستنامه یا سیرالملوک را به دست خواجه نظامالملک میدانند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.