سیلاب به راههای روستایی سبزوار و داورزن خسارت زد

Setare Shargh - - احوال شهر -

رئیس اداره راهداری و حملونقل جادهای سبزوار گفت: بارش شدید باران و وقوع سیلاب طی چند روز گذشته، به 10 راه ارتباطی روستایی در شهرستانهای سبزوار و داورزن خسارت زد. مهدی رحمتی با اشاره به اینکه خسارات وارده مربوط به زیرساختها شامل شانه و حریم راهها هست، تصریح کرد: براثر سیلاب به راههای روستایی سلیمانیه، نوده صرصره، زرد کوه، کلاته سادات، بهانگر، حمیره، کلاته لالا، محمدآباد و کروج در شهرستانهای سبزوار و داورزن آسیب وارد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.