استقبال کمنظیر از برگزاری نشست علمی- تخصصی روز معمار

Setare Shargh - - احوال شهر -

نشست علمی- تخصصی روز معمار و گرامیداشت هفتۀ میراث فرهنگی به همت دانشکدۀ مهندسی معماری و شهرسازی دانشگاه و انجمن علمی معماری برگزار شد و مورد استقبال بینظیر و چشمگیری واقع گردید. این نشست در دو نوبت صبح و بعدازظهر در تالار اجتماعات بیهقی با حضور شایان توجه استادان معماری، اعضای شورای شهر، مسئولین دانشگاه، دانشجویان معماری و دیگر دانشجویان رشتههای مرتبط برگزار شد. اولین سخنران و مهمان ویژۀ این همایش، دانیال منصفی، دانشآموختۀ دکترای شهرسازی از دانشگاه صنعتی دورتموند آلمان و عضو هیئتعلمی دانشگاه صنعتی شاهرود بود؛ موضوع سخنرانی ایشان «آسایش حرارتی در فضاهای شهری» بود که در سخنان خود به پارامترهای مؤثر در آسایش حرارتی، اعم از فضای سبز، آب، اقلیم و... اشاره نمود. دومین دکتر حسن استاجی، دانشآموختۀ دکترای معماری از دانشگاه هنرهای کاربردی وین اتریش، عضو هیئتعلمی و رئیس دانشکدۀ معماری و شهرسازی دانشگاه حکیم سبزواری، با موضوع «رفتار حرارتی خانههای تاریخی سبزوار» بود که در خصوص رفتار حرارتی، نوع معماری و ساخت خانههای قدیمی سبزوار در عصر قاجار، پهلوی اول و دوم و معماری معاصر توضیحاتی ارائه نمود. در پایان جلسه پرسش و پاسخ بین اعضای هیئتعلمی حاضر و دانشجویان صورت گرفت. در نوبت بعدازظهر تعداد 3 دستگاه اتوبوس برای بازدید دانشجویان و مهمانان همایش از باغهای تاریخی سبزوار نظیر باغ اسکویی و باغ بقراط در نظر گرفته شد که این بازدید علمی نیز با استقبال دانشجویان مواجه شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.