تجربه تلخ امریکا در مذاکره با اروپا نصب العین قرار داده شود

Setare Shargh - - احوال شهر -

امامجمعه سبزوار با اشاره به مذاکره با قدرتهای اروپایی درباره برجام گفت: دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی در مذاکره با اروپا تجربه تلخ امریکا را نصب العین قرار دهد. حجتالاسلاموالمسلمین غلامرضا مغیسه در خطبههای نماز جمعه سبزوار با اشاره به عزت، اقتدار و نفوذ جمهوری اسلامی در منطقه افزود: در مذاکره با اروپا درباره برجام باصلابت، اقتدار و تکیه بر توان دفاعی تضمین عملی گرفته شود. وی با اشاره به نقض برجام از سوی دولت امریکا گفت: مقام معظم رهبری در مذاکرات برجام شرایطی را ذکر کرد که یکی از موارد تضمین بود اینکه رئیسجمهور امریکا با خط خود بنویسد از روزی که توافق بینالمللی امضا شد تحریمها برداشته شود. امامجمعه سبزوار گفت: مقامات دیپلماسی کشور در سخنان خود از رهبری پیروی کردند اما در مواجه با دشمن جرئت لازم دیده نشد و با سهلانگاری امتیاز دادند و رفع تحریمها باقی ماند که هماینک با نقض برجام از سوی دولت امریکا مواجه شد. وی اظهار کرد: اروپا بین مراوده تجاری با امریکا و نفوذ ایران در خاورمیانه گرفتار مانده و با روش منافقانه روی کاغذ و در سخنرانیها پایبندی به برجام دارد اما در عمل طور دیگر رفتار میکند. امامجمعه سبزوار همچنین با اشاره به انتقال سفارت امریکا به قدس، گفت: فلسطین خانه مسلمین جهان است هر وجب خاک فلسطین خاک جهان اسلام است و مسلمانان هر حاکمیتی غیر حاکمیت مردم مظلوم فلسطین بر این سرزمین را نمیپذیرند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.