شبکه را عوض کن!

Setare Shargh - - شهروند -

وسط روز، تنها برنامهای که گاهی هوس میکنم ببینم اخباره. معمولاً اگه تلویزیون روشن بشه سحر خانم برنامۀ کودک میبینه. اگه خاموش باشه دنبال بازی خودشه. با توجه به تکراری و بدون هیجان بودن اخبار، معمولاً ماهی یکبار اخبار میبینم تا بفهمم که چه اتفاقی تو کشور رخداده. این بار به دلیل اخبار تحریمها، دوست داشتم اخبار رو ببینم. چون بالاخره ظاهراً بهجز خبر جنگهای خاورمیانه و قتلعام و سیل در آمریکا، خبر جدیدی برای گفتن داشت. تلویزیون که روشن شد سحر خانم گفت: آخ جون برنامۀ کودک. براش پویانمائی آوردم. اگه شبکه میزدم گریه میکرد. حوصلۀ گریه نداشتم. یه جوری تربیتش کردم که شبها تلویزیون نگاه نمیکنه؛ بنابراین میتونستم اخبار رو شب ببینم؛ اما با خودم گفتم: ببینم میتونم از یکی از تکنیکهای تربیت کودک استفاده کنم؟ تصمیم گرفتم از شکلدهی استفاده کنم. یعنی اگه یه ذره رفتار موردنظر رو انجام داد تشویقش کنم تا انشاا... این رفتار کمکم شکل بگیره. رفتاری که میخواستم شکل بگیره این بود: اگه داشت برنامۀ کودک میدید و من گفتم: بابائی اجازه میدی اخبار ببینم؛ بدون گریه اجازه بده که اخبار رو ببینم. فعلاً اگه بهش میگفتم اجازه بده اخبار ببینم باحالت ناراحتی و قهر آروم آروم گریه میکرد؛ بنابراین منتظر فرصت شدم. تا یه ذره حواسش پرت شد، اخبار رو آوردم. شاید حدود سه ثانیه. بهمحض اینکه فهمید و خواست گریهش رو شروع کنه، شبکۀ پویا رو براش آوردم. سحر خانم کار خاصی نکرده بود؛ اما من هدفم آموزش رفتار درست بود؛ و حالا رفتار درست برای چند ثانیه اتفاق افتاده بود: حدود یکی دو ثانیه، بدون گریه، وسط کارتون، اخبار اومده بود. برای شکلدهی رفتار همین فرصت کافی بود. بلافاصله شروع کردم به تشویق کردنش. آفرین دختر گلم. اجازه داد بابائی اخبار ببینه. ماشاا... آفرین. مامان حمیده دیدی دخترم رفتار خوب کرد. اون اجازه داد بابائی اخبار رو ببینه. مامانش هم کلی تشویقش کرد؛ و صد آفرین گفت. سحر خانم هاج و واج ما رو تماشا میکرد و شگفتزده شده بود که نادانسته یه کار خوب انجام داده. اجازه داده بابائی اخبار ببینه. پس اجازه دادن یه رفتار خوبه. بعد همه چی عادی شد. داشتم فکر میکردم که خوب حالا چیکار کنم که سحر خانم گفت: بابائی اجازه میدم بازم اخبار ببینی. خیلی خوشحال شدم. گفتم یعنی به این زودی رفتار مورد دلخواه شکل گرفت؟ با خوشحالی شبکۀ یک رو آوردم. حدود 4 ثانیه اخبار دیدم که سحر خانم گفت: خوب بابائی حالا که اجازه دادم دوباره برنامۀ کودک رو میاری؟ من سریع برنامۀ کودک رو آوردم و بازهم کلی تشویقش کردم که اجازه داده اخبار ببینم. این کار بارها تکرار شد و هر بار سحر خانم بیشتر اجازه میداد من اخبار ببینم. تقریباً به ده ثانیه رسید. برای روز اول خیلی خوبه. اگه همین شیوه بهدرستی ادامه پیدا کنه، انشاا... بعد از سی چهل سال، میتونم یه اخبار کامل ببینم!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.