خواب زمستانی در بهار تابستانی

Setare Shargh - - گزارش -

در سالهای نسبتاً دور سبزوار از لحاظ آمار تاکسی وضعیت مناسبی نداشت و صفهای نسبتاً زیاد مردم برای تاکسی در آن زمان خود مهر تأییدی بر این ادعا بود. بهمرور و با افزایش جمعیت و نیازهای جامعه در زمینه حملونقل، سازمان حملونقل سبزوار -یا همان تاکسیرانی سابق- اقدام به افزایش تعداد تاکسیهای خود در سطح شهر نمود. اعطای مجوز تاکسی به مردم که زمانی قاعدهمند و بر اساس جمعیت شهر صورت میگرفت بهیکباره روند تصاعدی به خود گرفت و سردمداران این اداره با سرعتی مشابه با شکستن دیوار صوتی اقدام به صدور مجوز بهصورت بیرویه و بدون کارشناسی نمودند. اقدامی که نتایج آن مثلثی سهضلعی را هدف قرار میداد که از این اقدام دو ضلع -سازمان حملونقل و مسافران- منتفع و ضلع اصلی یعنی رانندگان تاکسی بهشدت متضرر میشدند. افزایش بیرویه تعداد تاکسیها در سالیان گذشته باعث ایجاد مشکلات بسیاری در این حوزه برای مالکین تاکسیها شده است. درحالیکه جمعیت شهر مثلاً اگر بیست درصد رشد داشته است تعداد تاکسیها رشدی چند صددرصدی داشته است. عدم وجود مسافر برای این تعداد تاکسی در سطح شهر بهمرور باعث بروز مشکلات اقتصادی برای صاحبان تاکسی و به تأسی از آن برای خانوادههای این قشر شده است. لطمات جبرانناپذیر این اقدام سازمان حملونقل سبزوار در سالیان پیشین مستقیماً بنیان خانوادههای این قشر را هدف گرفته است، هرچند که دستاوردهای مثبتی نیز از این رهگذر حاصلشده است که بالا رفتن درآمدهای سازمان حملونقل از حق عضویت سالیانه مهمترین و دم دستترین گزینهای است که به چشم میآید. درحالیکه شهرداری سبزوار با اقدامات خود باعث بروز اتفاقات مثبتی در سطح شهر گردیده است اما این سازمان -که در کنار توجه به مسافران سبزواری میبایست از حق زیرمجموعه خود نیز دفاع کند- گویی برای این مهم در بهاری گرم به خوابی زمستانی فرورفته است و هیچ تکان و صدایی نیز برای بیدار کردن آن افاقه نمیکند. در همین رهگذر و درحالیکه رانندگان تاکسی سبزوار به وضعیت به وجود آمده بهشدت معترض بودند ـو البته راهی جهت حل مشکل برای آنها دیده نمیشود ـ پدیدهای نوظهور به نام تاکسیهای اینترنتی چون آواری سنگین بر سر آنها فرود آمده است. تاکسیهای اینترنتی که هدف اصلی از تأسیس آنها سرویسدهی باقیمت مناسب برای مسیرهای طولانی - تأکید میکنم مسیرهای طولانی- بوده است اکنون در سطح شهر سبزوار که مسیرهای طولانی آن نهایتاً از داخل شهر به توحید شهر یا بهطور مثال از خیابان دانشگاه تا پایانه مسافربری است بهوفور دیده میشوند و سازمان حملونقل سبزوار هم نهایت همتی که کرده دادن بیانیهای بوده است که این تاکسیها باید جمع شوند و مجوز ندارند و غیره و ذالک. بیانیه دادنهایی که طفل کلاس اولی نیز میتواند در خانهاش بنشیند و برای وضعیت معیشتی خود بیانیه بدهد و اینکه پولتوجیبیاش کم است و یا ساعت تفریحاتش مناسب نیست را محکوم کند. محکومیتی که خود همان طفل هم میداند که ثمری ندارد و فقط بیانیه داده که دو روز دیگر نگویند چرا اگر خودت هم به وضعیتت معترض بودی اعتراضت را بروز ندادی. در همین راستا تعداد کثیری از رانندگان تاکسی سبزوار نیز در روزهای گذشته به این مسئله با حضور در جلو شورای شهر اعتراض کردند تا شاید از این تریبون دستاوردی حاصل آنها شود. و البته باید تأکید کرد که جز متولی آنها یعنی سازمان حملونقل سبزوار در حال حاضر مرجع دیگری نمیتواند بهصورت مستقیم وارد این ماجرا شود. امید است که سازمان مربوطه، باکمی دلسوزی و البته تعهد به وظایف قانونی خود برای نیروهای زیرمجموعهاش- اگر نمیتواند در بهبود وضعیت این قشر زحمتکش بهبودی را به وجود آوردلااقل با استفاده از اختیارات قانونی خود نگذارد که دردی به آلام آنها افزوده گردد. در خاتمه امیدواریم که سازمان حملونقل بار و مسافر سبزوار بهجای وقتی را که میخواهد برای بیانیه و جوابیه دادن به این مقاله بگذارد، زمانش را جهت حل این مشکل صرف کند و پسازآن اقدام به صدور بیانیهای حاوی اقدامات مفید و مثمر ثمر خود در زمینه سامان دهی تاکسیهای نوظهور اینترنتی نماید.

علی پارسا زاده

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.