دراندازیم

نظام صنفی سبزوار منتخب اتاق اصناف سبزوار

Setare Shargh - - گزارش -

قانونی، انتخابات هیئترئیسه اتاق اصناف سبزوار مختلف و ارائه برنامههای اجرایی و مدون تلاش سه را کسب کنند. علی کیانی، علیرضا برغمدی، رضا اصناف و بازاریان سبزوار در انتخابات اخیر بودند. اصناف است که با شعار اتحاد و اتفاق وارد عرصه ون مسیر حرکت اتاق اصناف را تغییر دهند. وی در گفتوگو با خبرنگار ستاره شرق با اشاره به برنامه این ائتلاف در جهت ساماندهی مالی اتاق اصناف ادامه داد: صرفهجویی در هزینهها، استفاده از نرمافزارهای تخصصی حسابداری، تعیین مشاور در امور مالیاتی و مالی و... از جمله مهمترین برنامههای ما برای ساماندهی و مدیریت منابع و مصارف مالی در اتاق اصناف سبزوار است.

شناسایی 2 هزار واحد صنفی فاقد پروانه کسب در سبزوار

عسگری با اشاره به فعالیت بیش از 2 هزار واحد صنفی فاقد پروانه کسب در شهرستان افزود: با اجرای طرح ساماندهی این کسبه بدون جواز، زمینه برای کسب درآمدهای پایدار برای اتحادیههای صنفی و اتاق اصناف حاصل خواهد شد. خزانهدار اتاق اصناف سبزوار با اشاره به برگزاری نشستهای تخصصی در این حوزه با مدیریت امور مالیاتی شهرستان افزود: امیدواریم بتوانیم با همکاری این مجموعه مشکلات و موانع پیش روی اصناف را رفع کنیم. عسگری خاطرنشان کرد: با توجه به همدلی به وجود آمده در اتاق اصناف بهزودی شاهد اتفاق مهمی در حوزه ساماندهی مالی اتاق اصناف سبزوار خواهیم بود که درنهایت منجر به رضایت عمومی بازاریان، پرسنل و رؤسای اتحادیههای صنفی خواهد شد.

با تعامل میتوان مشکلات را حل کرد

علیرضا برغمدی از جمله افرادی است که با پیوستن به ائتلاف اتحاد و اتفاق و جذب اعتماد رؤسای اتحادیهها توانست وارد عرصه خدمت در اتاق اصناف شود. او ریاست صنف طلا و جواهرفروشان سبزوار را بر عهده دارد. برغمدی با رأی هیئترئیسه اتاق اصناف سبزوار بهعنوان نائب رئیس اول این تشکل فعالیت میکند. او نیز معتقد است همراهی، همدلی، همزبانی و ارائه برنامه مدون برای اداره اتاق اصناف از دلایل مهم اعتماد و انتخاب این ائتلاف توسط رؤسای اتحادیهها است. برغمدی ازجمله افراد منتقد به اجرای قانون ارزشافزوده است. او بهعنوان یکی از چهرههای پیگیر برای احقاق حقوق اصناف در جهت اصلاح قانون مالیات ارزشافزوده شناخته میشود. وی با اشاره به اینکه فعالیتهای انتخاباتی به پایان رسیده و هیئت منتخبان فعلی، هیئترئیسه اتاق اصناف سبزوار هستند، عنوان کرد: اتاق اصناف سبزوار دوران جدیدی را تجربه میکند و در این زمان سعی شده تا رفاقتها جای رقابتهای انتخاباتی را بگیرد و با همدلی همه رؤسای اتحادیهها به سمت حل مشکلات اصناف شهرستان برویم. برغمدی با بیان اینکه با تعامل و همراهی میتوان بر مشکلات پیروز شد، خاطرنشان کرد: باید از اعتماد اصناف و بازاریان به برنامه ائتلاف اتحاد و اتفاق قدردانی و تشکر کرد. ما امروز وظیفهداریم تا با اجرای برنامههایمان زمینه برای رشد و تعالی اتاق اصناف را بیشازپیش فراهم کنیم تا بتوانیم به جایگاه واقعی این مجموعه در شهرستان برسیم. وی افزود: در این مسیر ما نیازمند همراهی و همدلی همه رؤسای اتحادیهها و بازاریان هستیم تا بتوانیم مشکلات را پشت سر بگذاریم.

حل مشکلات اصناف محلی، استانی و ملی سبزوار با استفاده از ظرفیتهای

نایبرئیس اول اتاق اصناف سبزوار با اشاره به اینکه امروز مهمترین معضل کشور اجرای نادرست قانون مالیات بر ارزشافزوده در کشور است، تصریح کرد: پیگیریهای ما برای اجرای درست این قانون از سال 1392 آغاز شد و در همین راستا نشست تخصصی بررسی مشکلات نحوه اجرای این قانون، برای نخستین بار با حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی و با شرکت رؤسای اتحادیههای طلا جواهر استان در سبزوار برگزار شد. اتحادیه طلا و جواهر سبزوار یکی از 10 رکن اصلی این پیگیریها در سطح کشور بود که ماحصل این پیگیریها، اصلاح قانون مالیات بر ارزشافزوده در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی است و ما در انتظار ارائه این طرح در صحن علنی مجلس و تصویب نهایی آن هستیم. وی با اشاره به ایجاد آزمایشگاه تخصصی طلا جواهر در سبزوار و کارگاههای گوهر تراشی با ظرفیت اشتغال 50 نفر در شهرستان تصریح کرد: با ایجاد صندوق کارگشایی در جهت ارائه خدمات به اعضاء اتحادیه ظرف چهار سال گذشته بیش از چهار میلیارد تومان تسهیلات کارگشایی پرداخت شد. برغمدی خاطرنشان کرد: هدف از گفتن این مطالب در این مصاحبه این است که میتوان با همدلی و همراهی 13 هزار عضو صنفی اتاق اصناف شهرستان گامهای مهمی را در جهت رفع مشکلات با استفاده از ظرفیتهای محلی، استانی و ملی برداریم.

حمایت از کالای ایرانی در دستور کار اتاق اصناف سبزوار

رئیس اتحادیه طلا و جواهرفروشان سبزوار خاطرنشان کرد: با توجه به نامگذاری امسال توسط رهبر معظم انقلاب و برنامه دولت در حمایت از کالای ایرانی، یکی از مهمترین برنامههای ما در اتاق اصناف حمایت از کالای داخلی بخصوص کالاهای تولیدی محلی سبزوار است.

ظرفیتهای اقتصادی اصناف سبزوار در حوزه تجارت و بازرگانی مغفول مانده است

رضا خیرآبادی یکی دیگر از افرادی است که با پیوستن به ائتلاف اتحاد و اتفاق و جذب اعتماد رؤسای اتحادیهها توانست وارد عرصه خدمت در اتاق اصناف شود. او ریاست اتحادیه فروشندگان موتورسیکلت و دوچرخه، لوازمیدکی و تعمیرکار در سبزوار را بر عهده دارد. خیرآبادی نیز با رأی هیئترئیسه اتاق اصناف سبزوار بهعنوان نائب رئیس دوم این تشکل فعالیت میکند. او نیز معتقد است همراهی، همدلی، همزبانی، صداقت در کردار، گفتار و نواندیشی به همراه ارائه برنامههای مدون برای اداره اتاق اصناف از دلایل مهم اعتماد و انتخاب ائتلاف اتحاد و اتفاق توسط رؤسای اتحادیهها است. او هماکنون جوانترین عضو هیئترئیسه فعلی و درعینحال از باتجربهترین اعضای اتاق اصناف سبزوار میباشد و معتقد است که ظرفیتهای اصناف و بازاریان در جهت رونق اقتصادی شهرستان مورد غفلت واقعشده است. وی در گفتوگو با خبرنگار هفتهنامه ستاره شرق با اشاره به اینکه سبزوار در مسیر ترانزیت بینالمللی شمال-جنوب و غرب به شرق قرار دارد، افزود: تاریخ نشان داده که اقتصاد شهر سبزوار وابسته به کشاورزی و فعالیتهای بازرگانی است. خیرآبادی با بیان اینکه در سبزوار، اصناف مهمترین رکن تجارت و عرضه محصولات هستند، افزود: اگرچه شاهد تحولات و پیشرفتهای گوناگون در حوزه تکنولوژی و استفاده از ابزار نوین در حوزه اقتصادی هستیم، اما پیشینه شهرهایی همچون سبزوار نشان داده که میتوان با استفاده از این ابزار نوین به سمت تجارت با سودآوری پایدار حرکت کرد. وی خاطرنشان کرد: برای نمونه، از گذشته این جمله شهره عام و خاص بود که قیمت پنبه، زیره، تخمه و بهطورکلی خشکبار کشور در سبزوار مشخص میشود. نایبرئیس دوم اتاق اصناف سبزوار یادآور شد: این مسئله نشان میدهد که سبزوار از جایگاه مهمی در حوزه قیمتگذاری، صادرات و عرضه این محصولات در بازارهای مختلف برخوردار است. وی با بیان اینکه امروز نیز بایستی مانند گذشته این ظرفیت اقتصادی مهم موردتوجه قرار گیرد، عنوان کرد: یکی از مهمترین برنامههای ما در اتاق اصناف شهرستان بهرهبرداری مناسب از این ظرفیت در جهت رونق اقتصادی و اشتغالزایی برای جوانان سبزواری است. ریاست اتحادیه فروشندگان موتورسیکلت و دوچرخه، لوازمیدکی و تعمیرکار با اشاره به اینکه اتاق اصناف بایستی به محلی برای شنیدن نظرات نخبگان، متفکران و صاحبنظران حوزههای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی تبدیل شود، گفت: ائتلاف اتحاد و اتفاق در سایه همدلی و خرد جمعی همفکران توانست اعتماد اعضاء را در انتخابات اخیر کسب کند و ما امیدواریم بتوانیم با تکیه بر همین خرد جمعی و همراهی همه اعضاء اتاق اصناف در جهت بهبود وضعیت گام برداریم.

افزایش بهرهوری

خیرآبادی ادامه داد: در همین راستا یکی از برنامههای ما افزایش بهرهوری پرسنل اتاق اصناف سبزوار، نمایندگان اتاق در ادارات و اعضا است که در این زمینه طرحهای نوینی در دستور کار قرار دارد. وی افزود: تغییر رویه سنتی اتاق، بهروزرسانی سطح دانش پرسنل، تغییر روند فعالیتهای اداری، تدوین نقشه راه برای همکاری بیشتر با ادارات و تعامل با مسئولان شهرستان، بهرهبرداری درست از منابع انسانی و مالی ازجمله این طرحهاست. خیرآبادی در پایان با قدردانی از حسن اعتماد اعضاء اتاق اصناف به ائتلاف اتحاد و اتفاق گفت: ما همه عضو یک مجموعه هستیم و امروز باید با همدلی در مسیر تعالی اصناف سبزوار گام برداریم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.