معجزه تولد

Setare Shargh - - گزارش -

یادم میآید وقتی را که در دبیرستان در کتاب ادبیات فارسی این جمله تاگور را خواندم: «هر کودکی با این پیام متولد میشود که خدا هنوز از انسان ناامید نشده.» خیلی قشنگ بود و هست اما همان زمان هم نتوانستم با خودم کنار بیایم که وقتی تولد یک انسان میتواند نویدآور چنین پیام مهمی باشد، پس چرا در جامعه اطرافم به وفور شاهد این قضیه بودم که پدران و مادران بسیاری نگران جنسیت کودک بودند؟! چند زن از همسرانشان سرکوفت خوردند که چرا نوزادت دختر است؟ مگر جنسیت فرزند را زنان تعیین میکنند؟ اگر حتی به فرض محال این چنین بود باز هم یک زن چه تقصیری داشت؟ تازه این قسمت ماجرا سخت بود که این حساسیت را همه اطرافیان هم درک میکردند و اگر یک نفر پیدا میشد و میگفت چه فرقی میکند دختر باشد یا پسر؟ در نهایت بعد از کلی کلنجار رفتن و از روی رودربایستی از دلشان بر میآمد که بگویند: «بله سالم باشد، دختر و پسرش فرقی نمیکند!» تازه اینجا میفهمیدم که چقدر راحت دروغ میگویند و حقیقت را پنهان میکنند! واقعاً دختر و پسرش چه فرقی میکند؟ تا به حال به استدلالهای این قبیل پدر و مادرها گوش کردهاید؟ - دختر مهمون خونه پدر و مادره! - دختر اختیارش دست پسر مردمه! - پسر نسل ما رو ادامه میده! - بچۀ پدر و مادر، دختره! - گریه کن پدر و مادر، دختره! و...و البته در تقریباً تمام موارد، خواهندگی به سمت نوزاد پسر بود و )البته دوست ندارم که بگویم( هنوز هم دیده میشود اما به نظر میآید اوضاع خیلی بهتر شده است. به این دلایل فکر کنید! البته به نظر من بیشتر شبیه توجیه هستند تا دلیل! میبینید برخی از این دلایل برای ترجیح پسر به دختر برمیگردد به نیاز پدر و مادرها به در اختیار داشتن فرزندانشان تا آخر عمر، به بقای نسل، به مالک فرزندان بودن! آن دسته از دلایل!!!! هم در مورد ترجیح دختر به پسر در واقع برمیگردد به نیازمندی به یک خدمتگزار و غصهخور! نه بهخاطر زیباییهای وجودی یک دختر! وگرنه مگر دختر یک ملک است که شما بتوانید با ازدواج به مرد دیگری واگذارش بکنید؟ چه اتفاقی میافتد که برای پسرتان اختیار قائلید اما برای دخترتان نه؟ مگر بقای نسل به نام خانوادگی است که چون فرزندان دختر، فامیل دیگری را به یدک بکشند از تبار شما به حساب نیایند؟ مگر نسل پیغمبر از فاطمه زهرا )س( گسترش نیافت؟ مگر نمونه روشن و واضحی از این قضیه در دین مبین اسلام نداریم؟ البته جامعهای که در آن در هر جایی فقط نام پدر را از شما میپرسند، بعید نیست اشاعه چنین باور غلطی! میبینید! اکنون که اوضاع فرهنگی جامعه در این مورد نسبت به قبل خیلی بهتر شده، حتی فکر کردن به مبانی چنین باورهایی ما را به خنده وا میدارد! همین باورها بودند که بدون توجه به استعدادها و توانمندیهای فردی و فراجنسیتی، از همان ابتدا همهچیز را خط و خط کشی کردند! رشته ریاضی مختص پسران، مهندسی مختص پسران! رانندگی مختص پسران! شغلهای فنی مختص پسران! رشته انسانی آن هم برخی گرایشها مختص دختران! آشپزی و خیاطی مختص دختران! معلمی بهترین شغل برای دختران و .... در گوشمان خواندند که نکند بروی رشته مهندسی عمران و برق و ... تا جایی که یک مهندس عمران مرد باشد، مردم کارشان را به یک مهندس عمران زن نمیدهند! و .... چقدر انتخابهایشان را بیحسابوکتاب محدود کردند! بدون دلیل محکمهپسند در اغلب موارد! خدا را شکر که امروز شاهدیم که زنان با سختیها، تلاشها و موانع فراوان در حال جلب اعتماد مردم به توانمندیهایشان هستند. لذت میبریم وقتی به سر ساختمانی میرویم و میبینیم پیمانکار پروژه یا طراح داخلی پروژه یک خانم است. خدا را شکر که امروزه خیلی از این تابوها شکسته شده؛ اما فقط چند لحظه فکر کنید که به کدامین گناه ما زنان باید این همه از انرژی خودمان را صرف اثبات انسان بودن و موجود بودنمان میکردیم؟ چقدر از عمرمان در این راه هدر رفت و خواهد رفت؟ چقدر قانعیم که اکنون اوضاع را بهتر میدانیم درحالیکه حتی یک صندلی کابینه دولت هم از آن ما نیست! پ.ن: لطفاً پدر و مادرها قبل از اقدام به فرزندآوری برای گرفتن این تصمیم فکر کنند چرا که این دلیل زیادی روی چگونگی فرزند پروری دارد. به دلیلشان تأثیر بسیار

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.