اگر شعارهای سال بومی شود!

Setare Shargh - - اقتصاد -

در 2 دهه گذشته رهبر معظم انقلاب با نامگذاری شعارهای سال مسیر حرکت اقتصادی کشور را روشن کردند. در ترسیم برنامه اقتصادی رهبر معظم انقلاب، موضوع اقتصاد مقاومتی یعنی اقتصاد درون پایه بر اساس توانمندیهای داخلی مورد تأکید قرارگرفته است. باوجود تأکیدهای رهبر معظم انقلاب اما شعارهای سال آنگونه که باید در حوزه عملیاتی موردتوجه قرار نمیگیرد. گروههای مختلفی در موضوع تحقق شعارهای سال مورد خطاب قرار میگیرند که شامل دولت، نهادهای انقلابی، نظامی و بخش خصوصی هستند. در این میان نقش دولت و بخش خصوصی برای تحقق شعارهای سال از اهمیت بیشتری برخوردار است. کلان نگری، بخشنامهای شدن، عدم پیگیری و نظارت درست بر عملکرد دستگاهها، بیتوجهی به بخش خصوصی بهعنوان رکن اصلی تحقق شعار سال و عدم پاسخگویی نهادهای خاص ازجمله معضلات عملیاتی نشدن شعارهای سال است. در کنار این مسائل بیتوجهی به ظرفیتهای اقتصادی محلی هر منطقه هم مزید بر علت شده تا مسئولان کشور نتوانند مدیریت درستی برافزایش درآمدهای اقتصادی داشته باشند. برای نمونه، در همین شهرستان سبزوار ظرفیتهای اقتصادی زیادی داریم که یا مورد غفلت و بیتوجهی قرارگرفته و یا اگر توجهی هم شده آنطور که باید نبوده است. همه میدانند سبزوار قطب بازرگانی، کشاورزی، تولید گیاهان دارویی، پسته، شیلات و... در شرق کشور است. از سویی این را نیز میدانیم که وجود بیش از 900 اثر تاریخی، قرارگیری در مسیر تردد زائران و مسافران حرم رضوی و وجود فرودگاه، زمینه لازم برای حضور گردشگران ایرانی و خارجی در شهرستان را فراهم کرده است. همچنین میدانیم که بیش از 240 واحد صنعتی در بخش صنعت سبزوار با ظرفیت اشتغال بیش از 6 هزار نفر فعالیت دارند و بخش مهمی از نیازهای کشور در بخشهای مختلف را تأمین میکنند؛ اما باوجوداینکه همه اینها را میدانیم برنامه درستی برای بهرهبرداری مناسب از این ظرفیتها نداریم. شاید باید گفت شعار سال را نتوانستهایم بهدرستی بومی کنیم و ما هم در همان کلاننگری مسئولان بالادستی برای تحقق شعار سال محوشدهایم. انتظار برای رسیدن یک بخشنامه، روزمره شدن فعالیتهای مسئولان، تکیه بر بودجههای بالادستی و در نهایت نبود انگیزه از دلایلی است که اقتصادهای محلی نمیتوانند به رشد واقعی برسند. شاید مسئولان محلی هم باید گاهی آتش به اختیار عمل کنند و با استفاده از بسترهای قانونی زمینه برای رشد و شکوفایی اقتصادهای محلی را فراهم کنند. شهرستانی مانند سبزوار میتواند پایلوت اجرای طرحهایی با محوریت اقتصاد محلی در جهت رونق اشتغال و کاهش بیکاری باشد. اگرچه سعی شده تا با پرداخت تسهیلات زمینه برای تحقق شعارهای سال را فراهم کنند، اما باید توجه داشت که تحقق تأکیدهای رهبری تنها در پرداخت تسهیلات نیست. تسهیل قوانین بیمه، سرمایهگذاری و حذف قوانین سختگیرانه ازجمله موضوعاتی است که در تحقق شعار سال نقش بسزایی دارد که زمینه برای رونق اقتصادهای محلی را فراهم خواهد کرد. ازاینرو باید برنامه اقتصاد مقاومتی مورد تأکید رهبر انقلاب با نگاه بومی ترسیم و بهعنوان یک برنامه راهبردی در اولویت اجرا قرار بگیرد. اگرچه آمارها از رشد روزافزون اشتغال در کشور و برای نمونه شهرستانهایی مانند سبزوار خبر میدهد، اما بخش عظیمی از این اشتغالهای ایجادشده در برنامه اقتصاد مقاومتی موردنظر رهبر معظم انقلاب جایی ندارد، چراکه پایدار ماندن آنها با هالهای از ابهام روبهرو است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.