کمربند محیطی شهر سبزوار راه حل معضل ترافیک و حاشیهنشینی

در راستای ابلاغ طرح جامع شهر سبزوار در سال 91 به شهرداری و برای مشخص شدن محدودههای جدید شهری، ایجاد کمربند در اطراف شهر سبزوار از سال 93 آغاز شد. در سالهای گذشته شهر سبزوار تنها از کمربند جنوبی محور تهران - مشهد برخوردار بود که پس از ابلاغ طرح جامع شهر سب

Setare Shargh - - گزارش -

کمربند شرق به شمال و غرب شهر سبزوار به طول 10 کیلومتر است که طی چهار مرحله بهطور کامل اجرا میشود مرحله نخست احداث کمربند شرق سبزوار )بزرگراه هشتبهشت به میدان شهید حججی( بود گام دوم این کمربندی بلوار ابریشم از میدان خلیجفارس تا بلوار توحید شهر است که یک خطِ آن روزهای گذشته تکمیل شد. در ادامه عملیات اجرایی این طرح از شمال غرب شهر تا جاده اسفراین و از این مسیر به میدان سربداران ادامه مییابد که با اجرای کامل، اطراف شهر سبزوار به مسیر کمربندی متصل میشود. از آثار مثبت ایجاد کمربندی اطراف شهر میتوان به جلوگیری از رشد حاشیهنشینی، صرفهجویی در وقت شهروندان، دسترسی آسان شهروندان به خدمات شهری، کاهش آلودگی و ترافیک داخل شهر و مصرف سوخت اشاره کرد.

فاز نخست بلوار ابریشم )بزرگراه ابریشم( سبزوار

معاون حملونقل و ترافیک شهری و شهرسازی شهرداری سبزوار گفت: با اتصال بزرگراه ابریشم به طول 7.3 کیلومتر از میدان خلیجفارس تا تقاطع دادگستری جدید )بلوار توحید شهر( فاز دوم کمربند شهر سبزوار اجرا شد. مرتضی احمدی اظهار کرد: مرحله نخست اجرای کمربند اطراف شهر سبزوار، بزرگراه هشتبهشت به طول 7 هزار و 200 متر بود این بزرگراه از مصوبات شورای اسلامی دوره چهارم بود که اجرا شد در ادامه این مسیر اتصال بزرگراه هشتبهشت به میدان شهید حججی در شورای اسلامی دوره پنجم در دستور کار قرار گرفت. وی درباره اجرای بلوار ابریشم نیز تصریح کرد: در گام نخست یکفاز آن اجرا شد و در مرحله سوم کمربند اطراف شهر سبزوار از شمال غرب تا جاده اسفراین به طول 2هزار و هفتصد متر اجرا و در ادامه با پیوستن به میدان سربداران حلقه اتصال تکمیل و حلقه کمربندی شهر سبزوار کامل میشود. معاون حملونقل و ترافیک شهری و شهرسازی شهرداری سبزوار گفت: با اجرای بزرگراهها، از بار ترافیکی محورهای داخل شهر سبزوار کاسته میشود و برای عبور و مرور وسایل نقلیه به شمال غرب، جنوب و شرق سبزوار نیاز به عبور از داخل شهر نیست و همچنین صرفهجویی در وقت، مصرف سوخت، کاهش آلودگی صوتی و محیطی را در بردارد و بر مبنای بررسیهای انجامشده پس از اجرای کامل کمربندی در مصرف سوخت سالانه بیش از 20 میلیارد ریال صرفهجویی میشود.

هزینه فاز نخست عملیات عمرانی بلوار ابریشم 21 میلیارد ریال

رئیس سازمان عمران و بازآفرینی شهری سبزوار نیز گفت: یک خط از بزرگراه ابریشم به طول 3 هزار و 700 متر از میدان خلیجفارس تا تقاطع دادگستری جدید با هزینه 21 میلیارد ریال اجرا شد. مجید استیری افزود: برای اجرای این بزرگراه 39 هزار مترمربع زیرسازی و همین مقدار حجم آسفالت با عملیات خاکبرداری 58 هزار و 500 مترمکعب و جدولگذاری به طول هشت کیلومتر انجام شد و زیرساختهای لاین دیگر این مسیر نیز آمادهشده است.

نهضت آسفالت شهردار سبزوار نیز با اشاره به توجه به زیرسازیها در سطح محلهها و کمربندهای ورودی و خروجی شهر سبزوار، گفت: نهضت آسفالت در سبزوار محقق شده است. سید علی کوشکی با بیان اینکه نهضت آسفالت از سال گذشته موردتوجه شهرداری سبزوار قرار گرفت، اظهار کرد: در دو ماه نخست سال جاری 7 هزار مترمربع افزایش سطح آسفالت در سطح شهر صورت گرفت و همچنین طی این مدت 40 هزار مترمربع آسفالت پخششده است. وی تصریح کرد: هماینک یکی از مهمترین دغدغههای شهرداری، رسیدگی و ساماندهی وضعیت آسفالت معابر بوده و ازاینرو نهضت آسفالت معابر با قوت و جدیت بیشتر در سطح مناطق مختلف شهری جهت محرومیتزدایی از چهره مناطقی که در سالهای گذشته سهم کمتری از عمران و بهسازی داشتند اجرا میشود. شهردار سبزوار اظهار کرد: احداث کمربند اطراف شهر سبزوار در راستای ابلاغ طرح جامع شهر سبزوار سال 91 است که شهرداری مکلف به اجرای کمربند محیطی برای مشخص شدن محدودههای جدید شهری شد. کوشکی افزود: پس از احداث بزرگراه هشتبهشت، فاز دوم کمربند از میدان خلیجفارس تا تقاطع خیابان دانشگاه که به نام بزرگراه ابریشم نامگذاری شده اجرا و در مسیر موردنظر یک پل عابر نیز بااعتباری بالغبر 170 میلیون تومان احداثشده است. شهردار سبزوار همچنین ادامه داد: از حدفاصل خیابان دانشگاه تا بزرگراه ابریشم نیز که 600 مترمربع طول دارد آسفالتریزی انجامشده است. کمربند اطراف شهر سبزوار کار زیر بنایی است که شورای شهر و شهرداری مصمم به تکمیل آن در سال جاری هستند رئیس کمیسیون حملونقل و خدمات شهری شورای شهر سبزوار نیز گفت: با توجه به وضعیت شهر و حجم بالای ترافیک در شمال شهر )توحید شهر( و عبور و مرور وسایل نقلیه زیاد به توحید شهر، نیاز به ایجاد کمربند حفاظتی در شهر سبزوار بهشدت احساس میشد که هم از پدیده حاشیهنشینی جلوگیری شود و هم بار ترافیکی داخل شهر را کاهش دهد. حسین بروغنی اظهار کرد: یکی از عوامل کندی احداث کمربندی شمال شرق موضوع اراضی ملی بود که در دیدار با مسئولان وزارت راه و شهرسازی و مساعدت نمایندگان مجلس شورای اسلامی مقرر شد محدوده اراضی ملی در مسیر کمربندی به شهرداری واگذار شود. وی تصریح کرد: احداث بزرگراه هشتبهشت در 6 باند سبب شد تریلیهای ترانزیتی که از بلوار شهید چمران در محدوده چهل متری اول عبور میکردند و منجر به سلب آسایش و آرامش شهروندان شده و همچنین جان بسیاری از شهروندان را طی سالهای زیادی به خطر انداخته بودند با بهرهبرداری از این بزرگراه مشکل برطرف شده و دیگر تریلیهای ترانزیت از داخل شهر رفتوآمد نکنند. وی از دیگر آثار مثبت بزرگراه هشتبهشت را توقف پدیده حاشیهنشینی دانست که سالهای قبل بهشدت در حال گسترش بود و اگر جلوی آن گرفته نمیشد هماکنون معضلات فراوانی به لحاظ اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی برای مدیریت شهری ایجاد مینمود. بروغنی با اشاره به تکمیل یک خط از کمربند شمال شرق )بزرگراه ابریشم( افزود: 65 درصد اراضی این مسیر ملی است که رایزنیهای لازم درباره این موضوع انجامگرفته است. وی با اشاره به بهرهبرداری از یک خط کمربند شمال شرق )بزرگراه ابریشم( افزود: در ابتدا احداث میدانی در تقاطع اتصال این بزرگراه به بلوار توحید شهر در دستور کار قرار داشت که به سبب بار مالی و اینکه در آینده ضرورت ایجاد زیرگذر در این مکان احساس شود در حال حاضر تبدیل به چهارراه میشود که علائم راهنمایی و چراغراهنما در آنجا نصب میشود. رئیس کمیسیون حملونقل و خدمات شهری شورای شهر سبزوار گفت: همچنین با احداث کمربند شمال غرب و اتصال به جاده اسفراین بار ترافیکی در غرب شهر بهطور چشمگیری کاهش مییابد. وی اظهار کرد: بااتصال خیابان دانشگاه به کمربند شمال شرق، همشهریانی که مقصد آنها از شرق سبزوار به توحید شهر و بالعکس است دیگر نیازی به عبور از بلوار طالقانی ندارند لذا از حجم ترافیک چهارراه امداد و بلوار طالقانی کاسته میشود و همچنین با ایجاد کمربند شمال غرب و اتصال بلوار شهدای کوشک به آن، بار ترافیکی میدان شهید بهشتی و سربداران کاسته میشود و همشهریانی که از مسیر توحید شهر مقصد آنها تهران، مشهد و شهرستانهای همجوار است دیگر نیازی به عبور از محدوده شهری سبزوار ندارند.

عکس: رحیم ولیخانی

حمید دلاوری

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.