کمربند محیطی شهر سبزوار راه حل معضل ترافیک و حاشیهنشینی

Setare Shargh - - صفحه اول -

کمربند شرق به شمال و غرب شهر سبزوار به طول 10 کیلومتر است که طی چهار مرحله بهطور کامل اجرا میشود مرحله نخست احداث کمربند شرق سبزوار )بزرگراه هشتبهشت به میدان شهید حججی( بود گام دوم این کمربندی بلوار ابریشم از میدان خلیجفارس تا بلوار توحید شهر است که یک خطِ آن روزهای گذشته تکمیل شد. در ادامه عملیات اجرایی این طرح از شمال غرب شهر تا جاده اسفراین و از این مسیر به میدان سربداران ادامه مییابد که با اجرای کامل، اطراف شهر سبزوار به مسیر کمربندی متصل میشود. از آثار مثبت ایجاد کمربندی اطراف شهر میتوان به جلوگیری از حاشیهنشینی، صرفهجویی در وقت شهروندان، دسترسی آسان شهروندان به خدمات شهری، کاهش آلودگی و ترافیک داخل شهر و مصرف سوخت اشاره کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.