خواب زمستانی در بهار تابستانی

Setare Shargh - - صفحه اول -

در سالهای نسبتاً دور سبزوار از لحاظ آمار تاکسی وضعیت مناسبی نداشت و صفهای نسبتاً زیاد مردم برای تاکسی در آن زمان خود مهر تأییدی بر این ادعا بود. بهمرور و با افزایش جمعیت و نیازهای جامعه در زمینه حملونقل، سازمان حملونقل سبزوار -یا همان تاکسیرانی سابق- اقدام به افزایش تعداد تاکسیهای خود در سطح شهر نمود. اعطای مجوز تاکسی به مردم که زمانی قاعدهمند و بر اساس جمعیت شهر صورت میگرفت بهیکباره روند تصاعدی به خود گرفت و سردمداران این اداره با سرعتی مشابه با شکستن دیوار صوتی اقدام به صدور مجوز بهصورت بیرویه و بدون کارشناسی نمودند. اقدامی که نتایج آن مثلثی سهضلعی را هدف قرار میداد که از این اقدام دو ضلع -سازمان حملونقل...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.