طرحی نو در اندازیم

استفاده از ظرفیتهای قانون برای ارتقاء جایگاه اصناف در در گفتوگو با هیئت رئیسه من

Setare Shargh - - صفحه اول -

ایجاد معاونت رفاهی در اتاق اصناف سبزوار اعزام هیئتهای تجاری اصناف سبزوار به خارج از کشور تعیین مشاورههای تخصصی برای اتاق اصناف سبزوار

کتاب قانون اصناف

علی کیانی متولد سال 1350 است و حدود هفت سال است که در حوزه اصناف و بازار فعالیت دارد. برنامههای مدون او باعث شد تا در مدت کوتاهی اعتماد اصناف و بازاریان سبزوار را به دست آورد. وی توانست بهعنوان نماینده اصناف استان خراسان رضوی به عضویت اتاق اصناف ایران درآید. او پس از عضویت در اتاق اصناف ایران بهعنوان دبیر کمیسیون نظارت و بازرسی اتاق اصناف ایران فعالیت خود را آغاز کرد. کیانی علاوه بر عضویت در اتاق اصناف ایران، ریاست اتحادیه لوازمخانگی، خراز و پلاستیک را نیز بر عهده دارد. او در 31 اردیبهشت 1397 بارأی اعتماد رؤسای اتحادیههای صنفی سبزوار به عضویت هیئترئیسه و با اعتماد اعضاء هیئترئیسه به ریاست اتاق اصناف این شهرستان رسید. وی به همراه رضا خیرآبادی، علیرضا برغمدی و علیاصغر عسگری ائتلاف اتحاد و اتفاق را تشکیل داده بودند. بازاریان سبزواری کیانی را با کتاب قانون اصناف میشناسند. برای نخستین بار کتاب قانون نظام صنفی اصناف به قلم او بهعنوان یک سبزواری گردآوری و تدوین شد. وی در گفتوگو با خبرنگار ستاره شرق ضمن تشریح برنامههای ائتلاف اتحاد و اتفاق اظهار داشت: قرارگیری سبزوار در مسیر ترانزیت بینالمللی آسیای میانه و ارتباط آن با شهرستانهایی ازجمله جوین، جغتای، خوشاب، داورزن، اسفراین و بردسکن این شهرستان را از سایر شهرستانهای اطراف خود متمایز کرده است. کیانی با بیان اینکه رونق اقتصادی از مهمترین دغدغههای بازاریان و اصناف در سبزوار است، تصریح کرد: یکی از برنامههای ائتلاف اتحاد و اتفاق در اتاق اصناف شهرستان استفاده از ظرفیتهای تجاری با این شهرستانها و همچنین بهرهبرداری از موقعیت مهم و استراتژیک جاده سراسری تهران-مشهد است. وی با تأکید بر اینکه سبزوار بهعنوان قطب بزرگ تجاری شرق کشور محسوب میشود، عنوان کرد: سالها است که این جایگاه تجاری موردتوجه قرار نگرفته و با توجه به اهمیت اقتصادی این مسئله، یکی از مهمترین برنامههای ما برگزاری جشنوارههای فروش فوقالعاده و ... برای بهرهبرداری از جمعیت یکمیلیوننفری شهرستانهای اطراف است.

استفاده از ظرفیتهای قانون نظام صنفی

رئیس اتاق اصناف سبزوار با اشاره به ظرفیتهای قانون نظام صنفی خاطرنشان کرد: این قانون برای اصناف حدود و اختیارات را مشخص و تعیین کرده است که میتوان با استفاده از این ظرفیت مهم در راستای ارتقا جایگاه اصناف در سبزوار گام برداشت. وی با بیان اینکه بخش مهمی از گرههای امروز اتاق سبزوار با استفاده از ظرفیتهای قانونی موجود در کتاب قانون نظام صنفی باز میشود، افزود: مطالبات زیادی از سوی اصناف برای رفع مشکلاتشان مطرحشده که امید است با بهرهبرداری از قانون بتوانیم به این مطالبات پاسخ دهیم.

تدوین کتاب قانون نظام صنفی در سبزوار

وی با اشاره به اینکه امروز در اصناف افراد دارای مدارک تحصیلی عالیه در حال فعالیت هستند، خاطرنشان کرد: نگاه سنتی به اصناف باید تغییر کند و بایستی نگاههای نو و ایدههای جدید با استفاده از ظرفیت این افراد بر اصناف شهرستان حاکم شود. نماینده اصناف خراسان رضوی در اتاق اصناف ایران تصریح کرد: اتاق اصناف سبزوار تاکنون از یک سازوکار اداری مناسب برای اداره امور بهرهمند نبوده است و سعی شده در دوره جدید یک برنامه مدون برای ایجاد سازوکار مناسب در جهت منظم شدن وضعیت اداری در اتاق اصناف شهرستان ایجاد شود تا آیندگان نیز بتوانند از این شرایطی که امروز ایجاد میشود بهرهمند شوند. وی گفت: برای نخستین بار در سبزوار کتاب قانون نظام صنفی با همراهی و حمایت جمعی از همکاران در اصناف تدوین و حدود 300 نسخه از آن در سطح شهرستان و یک هزار نسخه به سایر نقاط کشور ارسالشده است.

ایجاد نظام اداری برای اتاق اصناف سبزوار

رئیس اتاق اصناف سبزوار با بیان اینکه نظام اداری مدونی در آینده نزدیک برای اتاق اصناف شهرستان تدوین خواهد شد، گفت: ایجاد اتوماسیون اداری، تشکیل کارگروههای تخصصی، همکاری با دانشگاهها، افزایش تعامل بین اتاق اصناف و ادارات شهرستان، افزایش تعامل با اتاقهای اصناف سایر شهرستانهای اطراف، برگزاری اجلاس اتاق اصناف سبزوار در مرکز استان و دریکی از کلانشهرهای کشور در راستای استفاده از ظرفیتهای اقتصادی این مناطق، توجه به نقش پررنگ نمایندگان اتاق اصناف سبزوار در ادارات شهرستان و... از جمله این اقدامات ما در حوزه ساماندهی فعالیتهای اداری است. وی در ادامه از تعامل سازنده معاون استاندار و فرماندار ویژه، شهردار، نمایندگان مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی، امامجمعه، رئیس اداره اطلاعات، فرمانده انتظامی شهرستان، دادستان و رئیس دادگستری و رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت سبزوار قدردانی کرد.

تعیین مشاورههای تخصصی برای اتاق اصناف سبزوار

کیانی با بیان اینکه برنامههای ائتلاف اتحاد و اتفاق در سه حوزه استفاده از ظرفیتهای قانون نظام صنفی برای حل مشکلات، خدمات رفاهی و اداره امور اتاق برابر با قانون در جهت ارتقاء جایگاه اصناف تدوین و آمادهشده است، یادآور شد: بیش از 13 هزار واحد صنفی عضو اتاق اصناف سبزوار هستند. یکی از مهمترین برنامههای ما در اتاق تعیین مشاورهای تخصصی ازجمله در حوزه مالیاتی و حقوقی است تا بتوانیم مشکلات اصناف در بخشهای مختلف را رفع کنیم. وی با بیان اینکه دو شهرستان خوشاب و داورزن و بخشهای ششتمد، روداب و مرکزی زیر نظر اتاق اصناف سبزوار هستند و بهصورت نمایندگی اداره میشوند، ادامه داد: برنامه داریم تا از ظرفیتهای موجود در این شهرستانها در جهت رونق اقتصادی اصناف استفاده شود.

ایجاد معاونت رفاهی در اتاق اصناف سبزوار

دبیر کمیسیون بازرسی اتاق اصناف ایران با اشاره به اینکه یکی از مهمترین برنامههای ائتلاف اتحاد و اتفاق ایجاد معاونت رفاهی در اتاق اصناف سبزوار است، گفت: وظیفه این معاونت برنامهریزی در جهت ایجاد فضای نشاط اجتماعی با برگزاری تورهای مسافرتی ویژه اصناف، ایجاد درمانگاه، تأمین نیازهای اصناف، هماهنگی با دفاتر خدماتی، بیمههای عمر و تکمیلی، احداث سالن ورزشی ویژه اصناف، برپایی همایشهای کوهپیمایی و پیادهروی و ... است. وی یادآور شد: این معاونت در روزهای آینده با ساختاری مشخص در اتاق اصناف ایجاد و فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.

اعزام هیئتهای تجاری اصناف سبزوار به خارج از کشور

رئیس اتاق اصناف سبزوار با اشاره به اینکه برابر با قانون رؤسای اتحادیه صنفی برای تجارت میتوانند به سفرهای تجاری خارج از کشور اعزام شوند، گفت: یکی از مهمترین برنامههای ما در اتاق اصناف اعزام هیئتهای تجاری به کشورهای آسیای میانه است. وی عنوان کرد: اعزام این هیئتها در افزایش سطح تبادلات تجاری بین بازرگانان سبزواری با سایر کشورهای منطقه تأثیر بسزایی دارد که منجر به صادرات اجناس تولیدی شهرستان نیز خواهد شد.

همکاری در جهت ایجاد شهرکهای صنفی تخصصی

رئیس اتاق اصناف سبزوار با اشاره بهضرورت ایجاد شهرک صنفی تخصصی در شهرستان افزود: ما در این زمینه همکاری لازم با اداره ستاره شرق: اواخر اردیبهشت امسال در یک فرآیند برگزار شد. در این انتخابات دو گروه با دیدگاههای کردند تا با کسب رأی اکثریت، کرسیهای هیئترئیس خیرآبادی، علیاصغر عسگری و مجید غایبی منتخبان گفتوشنود زیر با چهار تن از اعضاء هیئترئیسه اتاق

انتخابات شدند و سعی دارند با برنامهای مدو صنعت، معدن و تجارت، شهرداری، فرمانداری و سایر ادارات شهرستان را برای ایجاد این شهرکها داریم. وی افزود: ایجاد این نواحی صنفی از مهمترین ارکان توسعه اقتصادی شهرستان است که منجر به رونق فعالیت اصناف و ارائه خدمت مطلوب به مردم نیز خواهد شد.

مدیریت مصرف منابع مالی در اتاق اصناف سبزوار

علیاصغر عسگری ازجمله افرادی است که با پیوستن به ائتلاف اتحاد و اتفاق و جذب اعتماد رؤسای اتحادیهها توانست وارد عرصه خدمت در اتاق اصناف شود. او ریاست اتحادیه بافندگان فرش دستباف سبزوار بهعنوان بزرگترین اتحادیه شهرستان با بیش از 12 هزار عضو را بر عهده دارد. عسگری با رأی هیئترئیسه اتاق اصناف سبزوار کلید خزانه این مجموعه مهم را در دست دارد. عسگری همراهی، همدلی، همزبانی، ارائه برنامه مدون برای اداره اتاق اصناف را از دلایل مهم اعتماد و انتخاب ائتلاف اتحاد و اتفاق توسط رؤسای اتحادیهها میداند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.