ماه عاشقی

Setare Shargh - - شهروند -

ماهپیشانی شده، هر که در این روزها، روزه میگیرد و میتواند بخورد نمیخورد، میتواند بیاشامد اما نمیآشامد، میتواند ... از رأی خودش، صرفنظر میکند برای حضرت دوست، برای معشوقش، تحمل تشنگی و گرسنگی ... دیگر اظهر من الشمس شده، هرکسی را که میبینید، به شما میگوید: قبول باشه نماز و روزه هاتون؛ و اینیک امتحان ارزشمند الهی است. حال سؤالی به ذهن میرسد که خداوند متعال چرا ماه مبارک رمضان را آزمایشی بزرگ برای ما قلمداد کرده است؟ ما با آزمایشهای خداوند متعال قرار است به کجا برسیم؟ خداوند کریم بندگانش را برای رتبه دادن امتحان میکند، آنهم امتحان کتبی. بعد آن را تصحیح میکند و نمره میدهد و نتیجه را اعلام میکند. اگر نتیجه خوب باشد انسان را به تعالی سوق میدهد اما اگر نتیجه بد باشد او را دوباره آزمایش میکند: «لیبلوکم احسن و عملاً...» آیه 2 سورهی ملک. بهطور مثال پدر یک خانواده میخواهد پسرش را امتحان کند و به او برای اولین بار مسئولیت خرید میوهها را میدهد، پس اگر در این شرایط او بهترین میوه را بچیند و به خانه بیاورد، پدر به او این مسئولیت را واگذار میکند و میفهمد که پسرش در بعضی از کارهای جزئی میتواند فعالیتهای خودش را بدون مشکل انجام دهد، اما اگر میوههای خراب را بچیند، میفهمد که هنوز وقت واگذاری این مسئولیت نیست و نیاز به امتحانهای کوچکتری دارد. در طی این آزمونهای کوچک و بزرگ، پدر و فرزندی، فرزند؛ در مواقع برنده شدن امتحان، ارتقاء درجه پیدا میکند و خانواده میفهمد که او کمکم دارد مرد میشود. خدای متعال هم اینگونه بندگانش را امتحان میکند و سختی هارا بر دوش آنان میگذارد تا ترفیع درجه به آنها بدهد. در این ماه عزیز بالاترین آزمون، گذر کردن از سیمخاردار نفس خود و تهذیب آن است. شاید بپرسید ما در این ماه مبارک که باید به فکر بینوایان و مستمندان باشیم، اگر خداوند قصد امتحان کردن ما را دارد، پس چرا جنگهای دنیا را میبیند، به خاک و خون کشیده شدن کودکان را میبیند، اما اتفاقی نمیافتد و کاری نمیکند؟ اینجا باید در نظر داشته باشیم که ما در امتحان بزرگی قرارگرفتهایم، بهطور مثال در مدرسه، معلم در زمان یک ساعت امتحان درس فیزیک؛ آیا یکییکی سؤالات را تصحیح میکند یا فرصت میدهد که دانش آموزان تمام سؤالات را نوشته و بعد یک ساعت نتیجه را ببیند؟ و در زمان تصحیح برگهها، ببیند چه کسی درسش را خوانده یا نخوانده، چه کسی تقلب کرده یا نکرده، چه کسی حاضر بوده یا غایب! پس اگر خدای متعال در همین دنیا جزای ظالمان را بدهد، دیگر نمیتوان به آن آزمون الهی گفت. در اصل نتیجه میگیریم ما در امتحان بزرگی هستیم و برگه امتحان، همان نامۀ اعمال ماست که خداوند آن را بعد از حیات دنیوی تصحیح میکند و نتیجه را رودرروی ما قرار میدهد. و چه خوب امتحانی است، آزمون معشوق از عاشق در امتحان عاشقی.

سیدعلیاکبر صانعی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.