دفتر دانشگاه حکیم سبزواری در شرکت جمکو افتتاح شد

Setare Shargh - - احوال شهر -

مدیر دفتر همکاریهای علمی بینالمللی و ارتباط با صنعت دانشگاه حکیم سبزواری گفت: در راستای ارتباط مؤثر بین دانشگاه و صنعت، دفتر دانشگاه حکیم سبزواری در شرکت ماشینهای الکتریکی جوین )جمکو( افتتاح شد. غلامعلی فرزی افزود: افتتاح دفتر دانشگاه حکیم سبزواری در شرکت جمکو، نقطه عطفی در ارتباط مؤثر دانشگاه و صنعت است و چشمانداز ما از ایجاد دفاتر متقابل در دانشگاه و شرکت جمکو، تبدیل سبزوار به قطب ماشینهای الکتریکی کشور است. وی با اشاره به اینکه همکاریهای بین دانشگاه حکیم سبزواری و شرکت جمکو در دو محور شامل همکاری در سطح اعضای هیئتعلمی و دانشجویان پیگیری میشود، ادامه داد: در بخش دانشجویی بر آنیم که دانشجویان را با گذراندن دورههای کارآموزی و آموزش مهارتهای هدفمند، برای ورود به بازار کار آماده کنیم و زمینه اشتغال دانشجویان ممتاز در صنعت را فراهمسازیم. فرزی با تأکید بر اینکه سیاست دانشگاه حکیم سبزواری کاربردی کردن رابطه صنعت و دانشگاه است، گفت: هماکنون شرکت کابل خودرو و شرکت کشت و صنعت جوین آمادگی خود را جهت ایجاد دفاتر متقابل به دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه حکیم سبزواری اعلام کردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.