مشکل اقتصاد کشور با برجام و مذاکره حل نمیشود

Setare Shargh - - احوال شهر -

امامجمعه سبزوار گفت: مسئولان، مشکلات اقتصادی کشور را با تکیه بر ظرفیت و توان داخلی رفع کنند و آن را معلق به برجام و مذاکره با غرب نکنند. حجتالاسلاموالمسلمین غلامرضا مغیسه در خطبههای نماز جمعه سبزوار افزود: راهکار توسعه اقتصادی کشور، تکیهبر توان داخلی و استفاده از ظرفیت نخبگان و منابع کشور است. وی تصریح کرد: اینکه با باز شدن دروازههای غرب بر روی کشور تحول چشمگیری در اقتصاد کشور رخ میدهد اشتباه است بلکه این موضوع جمهوری اسلامی را به لحاظ اقتصادی و فرهنگی وابسته به غرب میکند. حجتالاسلاموالمسلمین مغیسه افزود: امروز جمهوری اسلامی با تکیهبر توان داخلی و دانش نخبگان در بخشهای پزشکی، فناوری نانو، سلولهای بنیادی و توان نظامی و موشکی به پیشرفتهای خوبی رسیده که این الگو باید در مسائل اقتصادی نیز اجرا شود. امامجمعه سبزوار گفت: یکی از راههای توسعه اقتصادی کشور توجه به اصل 44 قانون اساسی و واگذاری امور به بخش خصوصی و مردم با حمایت از اعتبارات صندوق توسعه است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.