بدهکاران بانکی منتقد فعالیت بانکهای شهرستان در حمایت از تولید هستند

بانک نهادی اقتصادی است که وظیفههایی چون تجهیز و توزیع اعتبارات، عملیات اعتباری، عملیات مالی، خریدوفروش ارز، نقلوانتقال وجوه، وصول مطالبات اسنادی و سود سهام مشتریان، پرداخت بدهی مشتریان، قبول امانات، نگهداری سهام و اوراق بهادار و اشیای قیمتی مشتریان، انجام

Setare Shargh - - اقتصاد -

بانکها در کنار تولیدکنندگان هستند رئیس کارگروه هماهنگی بانکهای سبزوار در گفتوگو با خبرنگار هفتهنامه ستاره شرق با اشاره به ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب و حمایت از تولید از سوی دولت تدبیر و امید اظهار داشت: بانکها در کنار تولیدکنندگان و کارآفرینان قرار دارند. محمد عوضوردی با بیان اینکه درگذشته سود پرداخت تسهیلات بانکها حدود 24 درصد بود، تصریح کرد: با تلاش دولت و در جهت حمایت از بخش تولید در حوزههای مختلف دریافت سود این تسهیلات به 18 درصد کاهش یافت. وی ادامه داد: بر اساس قوانین، بانکها برای سپرده مشتریان 15 درصد سود پرداخت میکنند که با توجه به ابلاغ جدید از سوی دولت در روزهای پایانی سال قبل این میزان در سپردههای یکساله به 20 درصد افزایشیافته است، البته برای مدتی محدود و در جهت اجرای سیاستهای پولی بانک مرکزی. عوضوردی با اشاره به اینکه بانکها باید 27 درصد سود برای پرداخت تسهیلات دریافت کنند اما این میزان کارمزد با توجه به سیاستهای حمایت از تولید 18 درصد است گفت: این طرح در راستای حمایت از تولید و در بستههای تدوینشده توسط بانک مرکزی توسط بانکها در حال اجرا است. وی با اشاره به اجرای طرح بهینیاب و سامانه کارا ادامه داد: مهمترین رکن اجرای این طرحها پرداخت تسهیلات به بخشهای تولیدی ازجمله صنعت و کشاورزی است که زمینه رونق اقتصادی را فراهم میکند. رئیس حوزه امور شعب بانک ملی سبزوار عنوان کرد: کارمزد این تسهیلات حدود 18 درصد است که افراد با ارائه مدارک موردنیاز در چهارچوب مصوبات کارگروه

تسهیل و رفع موانع تولید از آن بهرهمند میشوند. وی با بیان اینکه بانکها در بخش پرداخت این تسهیلات بیشترین همکاری با تولیدکنندگان رادارند، گفت: افراد دارای چکهای برگشتی و معوقات بانکی نیز میتوانند با تعیین تکلیف بدهیها از این تسهیلات بهرهمند شوند. وی با اشاره به پرداخت تسهیلات تکلیفی افزود: این تسهیلات ویژه مددجویان سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی )ره( با کارمزد چهار درصد پرداخت میشود که گام مهمی در جهت رونق اشتغال ویژه این اقشار کمبضاعت است. عوضوردی همچنین با اشاره به پرداخت تسهیلات روستایی و سامانه کارا گفت: سود تسهیلات روستایی بین چهارتا 6 درصد و در جهت رونق اشتغال در روستاها پرداخت میشود. دولت برای تسهیلات سامانه کارا نیز یارانه در نظر گرفته است و از بانکها خواستهشده بر اساس ضوابط مندرج در قانون به واحدهایی که اشتغال ایجاد میکنند تسهیلات پرداخت کنند. وی افزود: دستورالعملهای پرداخت این تسهیلات توسط بانکهای شهرستان در نشستهای مختلف به تولیدکنندگان و کارآفرینان ابلاغشده است و آنها میتوانند بر اساس این دستورالعملها از این تسهیلات بهرهمند شوند. بانکها نسبت به سپردههای مردم مسئول هستند

عوضوردی با بیان اینکه بانکها نسبت به سپردههای مردم مسئول هستند، ادامه داد: برخی تولیدکنندگان در بخشهای مختلف صنعت و یا کشاورزی مایل به بازگرداندن تسهیلات خود نیستند. وی با بیان اینکه بانکها با پرداخت تسهیلات از بخش تولید حمایت میکنند، اما از طرفی باید پاسخگوی سپردههای مردم نیز باشند، تصریح کرد: برای نمونه در سبزوار برنامهریزی شد تا وضعیت معوقات به تولیدکنندگان اعلام شود تا آنها نسبت به پرداخت آن اقدام کنند. باوجوداینکه بانکهای شهرستان در هنگام پرداخت تسهیلات بیشترین همکاری را با بخش تولید دارند، اما برخی تولیدکنندگان در شهرستان به بهانه وضعیت بازار و اقتصاد از بازپرداخت تسهیلات دریافتی خودداری میکنند. عوضوردی با بیان اینکه بانک برای اخذ معوقات تذکرات لازم را به تولیدکنندگان میدهد، یادآور شد: علیرغم میل باطنی بانکها برای اعاده پول مردم و حراست از سیاستهای اقتصادی دولت، مجبور به شکایت از تولیدکننده میشوند تا بتوانند بدهکاران معوقات را بازگردانند. تشکیل کارگروه هماهنگی بانکهای سبزوار

عوضوردی با اشاره به سیاستهای دولت در جهت رونق تولید و افزایش اشتغال در کشور افزود: در همین راستا ستاد اقتصاد مقاومتی در سطوح ملی، استانی و شهرستانی تشکیلشده که در سبزوار نیز این ستاد تشکیل و کارگروهی تحت عنوان هماهنگی بانکها، ذیل این ستاد ایجاد شد. وی افزود: تشکیل این کارگروه گام مهمی در جهت هماهنگی بانکهای شهرستان و ایجاد یک گفتمان واحد در جهت حمایت از تولید محسوب میشود. عوضوردی با اشاره به اینکه مسئولیت این کارگروه بر عهده بانک ملی در شهرستان گذاشتهشده است، اظهار کرد: تاکنون نشستهای مختلفی با حضور مدیران حوزه و سرپرستی بانکهای شهرستان در جهت کمک به تولیدکنندگان برگزارشده است. کارگروه هماهنگی بانکهای سبزوار از اختیارات قانونی برخوردار است وی با بیان اینکه سیاستهای بانکها در شهرستان تابع سیاستهای خاص همان بانک است، افزود: برای نمونه بانک ملی و یا کشاورزی و ملت هرکدام سیاستهای خاصی را برای حمایت از تولید اتخاذ کردهاند. عوضوردی افزود: باوجوداین سیاستها کارگروه هماهنگی بانکها در شهرستان از اختیارات لازم برای پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان برخوردار است و در همین راستا تلاش شده نهایت همکاری را با بخش تولید داشته باشیم. بدهکاران بانکی منتقد فعالیت بانکهای شهرستان در حمایت از تولید هستند عوضوردی در پاسخ به این پرسش که عدهای از تولیدکنندگان در سبزوار معتقدند بانکها از تولیدکنندگان شهرستان حمایت لازم را ندارند، بیان داشت: بانکها در سبزوار حامی تولیدکنندگان هستند، اما بدهکاران بانکی، بهجای پرداخت معوقاتشان، از فعالیت بانکهای شهرستان در حمایت از بخش تولید انتقاد میکنند. وی ادامه داد: ما معتقدیم تعطیل شدن هر کارخانه و کارگاه تولیدی به معنای بیکار شدن تعدادی از جوانان است که این مسائل تبعات منفی دیگری نیز برای شهرستان در حوزه آسیبهای اجتماعی دارد. رئیس حوزه امور شعب بانک ملی سبزوار ادامه داد: در حال حاضر دفتر حمایت قضایی از صنعت در محل شهرک صنعتی سبزوار تشکیلشده و بانکها نیز در کنار این دفتر برای حل مشکلات تولیدکنندگان قرار دارند. عوضوردی گفت: استمهال تسهیلات، در بازداشت قرار نگرفتن تجهیزات و دستگاههای کارخانه و کارگاههای صنعتی، تمدید تسهیلات و ... ازجمله راهکارهای بانکها برای کمک به بخش تولید است. وی ادامه داد: برای نمونه ما در بانک ملی، به تولیدکننده بدهکار پیشنهاد میکنیم که تسهیلات خود را بدون پرداخت کارمزد تسویه کند تا بتوانیم به این فرد تسهیلات جدید برای رونق فعالیتهایش پرداخت کنیم. اعتماد مردم مهمترین سرمایه برای بانک ملی است عوضوردی با بیان اینکه بانک ملی در نزد مردم و همشهریان عزیز سبزواری از جایگاه ویژهای برخوردار است، گفت: افراد بزرگ و خوشنامی چون مرحوم محمدحسین فاضل، آقایان عربشاهی، نور و ... در این بانک فعالیت داشتند و وظیفه مهم ما حفظ یاد و نام این عزیزان و بزرگواران است. وی با بیان اینکه بانک ملی بهعنوان بخشی از دولت خود را متعهد به اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی و رونق تولید میداند، ادامه داد: ما در بانک ملی تلاش داریم تا با استفاده از همه ظرفیتهای قانونی مشکلات تولیدکنندگان را حل کنیم. در همین راستا مجوز پرداخت تا سقف 240 میلیون تومان تسهیلات برای تولیدکنندگان شهرستان از استان اخذشده است. همچنین تولیدکنندگان و کارآفرینانی که مشکل مالیاتی ذیل ماده 186 قانون مالیاتی و بدهی معوقه را نداشته باشند تا سقف 50 میلیارد ریال تسهیلات در شهرستان به آنها پرداخت میشود که در سال گذشته به سه تن از تولیدکنندگان این تسهیلات پرداخت شد. پرداخت این تسهیلات طوری است که تولیدکننده در فواصل مراحل دریافت وام، سود مازاد پرداخت نمیکند و این بهصورت خط اعتباری است. وی با بیان اینکه ما در بانک ملی سبزوار توان پرداخت تسهیلات ارزی را داریم افزود: خرید «دین» و صدور ضمانتنامه بانکی ازجمله خدمات این بانک است که در جهت حمایت از تولید و رونق اقتصادی به مشتریان و تولیدکنندگان ارائه میشود. همچنین ما در بانک ملی سبزوار دارای صندوق امانات هستیم که در این زمینه هم به همشهریان عزیز خدمات ارزندهای ارائه میشود. عوضوردی با اشاره به اینکه ما در شهرستان مجوز استفاده از منابع بانکی بین 65 تا 85 درصد در جهت پرداخت تسهیلات راداریم، گفت: در سال گذشته بیش از 92 درصد از منابع بانکی صرف پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان در سطح سبزوار بزرگ شد. اخذ رتبه ممتاز در کشور

رئیس کارگروه هماهنگی بانکهای سبزوار با تأکید بر اینکه اعتماد مردمی همشهریان مهمترین سرمایه برای بانک ملی سبزوار است، افزود: با تلاشهای همکاران و در سایه اعتماد مردمی بانک ملی سبزوار توانست بهعنوان تنها شهرستان کشور به کسب رتبه ممتاز دست یابد که این افتخار بزرگی برای ما محسوب میشود. وی افزود: ما این افتخار بزرگ و مهم را به همه همشهریان عزیز سبزواری و مجموعه مدیران شهرستان بهخصوص معاون استاندار و فرماندار ویژه سبزوار که به بانک ملی اعتماد کردهاند، تقدیم میکنیم. نظام پولی و بانکداری کشور باثبات است ایشان با اشاره به اینکه بانکها در دولت گذشته مظلوم واقع شدند افزود: درگذشته شاهد وقوع اتفاقات ناگواری در حوزه رشد مؤسسات مالی و اعتباری بدون مجوز بودیم که مشکلات زیادی را برای مردم ایجاد کرد، اما سیاستهای دولت تدبیر و امید باعث شد تا نظام پولی و بانکداری کشور در مسیر درست خود حرکت کند. عوضوردی با بیان اینکه مردم امروز به بانکها اعتماد دارند، گفت: نتیجه این سیاستها اعتماد دوباره مردم بهنظام بانکداری کشور است که سبب شده تا بانکها نیز باانرژی و رغبت بیشتری در حوزه حمایت از تولید و کمک به توسعه کشور گام بردارند. شایان ذکر میباشد بانک ملی در سبزوار بزرگ با 15 شعبه و 160 نفر پرسنل آمادگی ارائه انواع خدمات بانکی را به همشهریان عزیز دارد.

افراد بزرگ و خوشنامی چون مرحوم محمدحسین فاضل، آقایان عربشاهی، نور و ... در این بانک فعالیت داشتند و وظیفه مهم ما حفظ یاد و نام این عزیزان و بزرگواران است. درگذشته شاهد وقوع اتفاقات ناگواری در حوزه رشد مؤسسات مالی و اعتباری بدون مجوز بودیم که مشکلات زیادی را برای مردم ایجاد کرد، اما سیاستهای دولت تدبیر و امید باعث شد تا نظام پولی و بانکداری کشور همچنان در مسیر درست خود حرکت کند.

دبیر صفحه: جواد پورسخاوت

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.