هویت

Setare Shargh - - گذر -

-من همیشه مادر فداکاری بودم -خودم سطح توقع پسرم را بالابرده بودم -دخترم میگه بدون اجازه به وسایل من دست نزنید. -تکلیفش با خودش هم معلوم نیست، من و مادرش آخرش نفهمیدیم تنهایی رو دوست داره یا در جمع بودن رو -خسته شدم از دستور دادنهای مداوم مامان بابا. -همش میگی این خوبه، این بده، انگار من بچهام و نمیفهمم ... و بسیاری نمونههای دیگری که وقتی پای درد و دل پدر مادرها نوجوانان مینشینم، میشنوم. و اما دنیای نوجوانی و دغدغههای نوجوانان و والدین که در بسیاری خانوادهها به چشم میخورد، ما را بر این داشت که در مورد نوجوانی و ویژگیهای این دوره رشدی صحبت کنیم. نوجوانی از 11 سالگی تا 19 سالگی تعریف میشود و دورهای بس حساس و سرنوشتساز که آینده فرزند ما را رقم میزند. دورهای جدید در زندگی فرد و پایان دوران کودکی، دورهای که قرار است هویت فرد شکل بگیرد، دورهای پر از علامت سؤال در ذهن نوجوان: اینکه من چه کسی هستم؟ قرار است چکار کنم؟ و ... میتوان گفت نوجوانی جمع اضداد است و نوجوان رفتارهای متفاوت باهم را در هم جمع میکند. خودخواهی )بهعنوان مرکز دنیا بودن( در مقابل فداکاری و ازخودگذشتگی، روابط عاشقانه پرحرارت در مقابل قطع ناگهانی روابط، علاقه به زندگی اجتماعی در مقابل دوری گزینی و تنهایی، اطاعت چشمبسته از لیدری که خود برگزیده است در برابر سرکشی صریح در برابر هر قدرتی، واقعگرایی در برابر ذهنیت گرایی، خویشتنداری در مقابل لذتجویی، خشونت در مقابل زودرنجی و خوشبینی در مقابل بدبینی تمام ویژگیهایی هستند که در نوجوانی وجود دارند. اما چه میتوان کرد و چه میتوان انجام داد در مقابل ذهن پر از سؤال نوجوان و جمع اضداد در وجودش و دوره سرنوشتساز شکلگیری هویت. هویت چیست که شکلگیریاش تا این حد دغدغه نوجوان و والدین میشود و ممکن است این سؤال پیش آید که طبق تعریف اریکسون منظور از هویت احساس همسانی و پیوستگی در یک هسته درونی فرد در بحبوحه تغییرات بیرونی است. و این مسیری است که نوجوان و والدین پایاپای طی میکنند و در ارتباط متقابل با یکدیگر در شکلگیری آن نقش دارند و مطمئناً نحوه این ارتباط است که دررسیدن به سرمنزل مقصود تعیینکننده است و یکی از اهداف طی صحیح این مسیر آن است که پدر و مادر بتوانند پراکندگی را از نوجوان گرفته و او را یکپارچه کنند و این مسیر نمیشود مگر با ارتباط صحیح و آموختن نحوه صحیح صحبت کردن با یکدیگر.

دکتر ندا قانعی/ دستیار تخصصی روانپزشکی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.