سه نفر از علاقهمندان محیطزیست به عنوان محیطبان افتخاری معرفی شدند

Setare Shargh - - احوال شهر -

محمد سلطانی ضمن اعلام این خبر گفت: به دلیل حساسیتهای مردم منطقه بر روی مسائل محیطزیست و دغدغه جمعی از اهالی برای حفظ جاذبههای طبیعی، این کمیته تصمیم گرفت به صورت عملی به همکاری با سازمانهای مرتبط بپردازد. وی افزود: بر اساس مصوبه جلسه اخیر، قرار شد سه تن از اهالی به نامهای عبدالحسین عارفی، حسین ششتمدی و رضا باعثی، طی هماهنگیهای لازم به اداره منابع طبیعی و محیط زیست معرفی شوند و به عنوان محیطبان افتخاری فعالیت کنند. مسئول کمیته میراث فرهنگی و منابع طبیعی شورای اسلامی شهر ششتمد در ادامه گفت: طبیعت ششتمد، یکی از بکرترین و خاصترین ظرفیتهای طبیعی منطقه است که متأسفانه بر اثر ظلم تعداد معدودی از اشخاص سودجو به شدت در معرض آسیب قرار گرفته است. بخشی از این طبیعت در این سالها بر اثر ساختوساز غیرقانونی، برداشت بیرویه گیاهان دارویی، روشن کردن آتش و ... به شدت آسیب دیده است. وی افزود: با توجه به کم بودن اعتبارات دولتی و نیروهای ادارات منابع طبیعی و محیط زیست، این سه نفر از اهالی همراه جمعی دیگر از علاقهمندان، حاضر شدند به صورت افتخاری با این سازمانها همکاری کنند تا پیش از آن که شاهد تخریب بیشتر فضای طبیعی منطقه باشیم، با همکاری اهالی، به صورت عملی اقداماتی را انجام دهیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.