بدهکاران بانکها را متهم به عدمحمایت از تولید میکنند

Setare Shargh - - صفحه اول -

بانکها از جمله مهمترین بنگاههای اقتصادی در هر کشوری محسوب میشوند. سرمایههای اجتماعی و اقتصادی دو رکن و دو بازوی مهم در ارتقاء اعتبار بانکها در جامعه هستند. هرچه بانکها در حوزه خدماتی تلاش بیشتری کنند، اعتبار خود را در جامعه ارتقا خواهند داد. در کنار سرمایههای اجتماعی، بانکها به سرمایههای اقتصادی که همان جذب سرمایههای مردم است نیاز دارند. بانکی که بیشترین خدمات را ارائه دهد میتواند مشتریان و سرمایههای زیادی را جذب کند. «ملت» از جمله بانکهایی است که در دو حوزه سرمایههای اجتماعی و اقتصادی سرآمد است و توانسته خدمات ارزندهای در حوزه بانک داری به مشتریان ارائه دهد. رضا وکیلی از جمله افراد خوشنامی است که سالها در سه حوزه کارشناس، مدیر شعبه و امروز بهعنوان مسئول امور شعب بانک ملت در این بانک فعالیت دارد. او امروز بهعنوان مسئول امور شعب بانک ملت در سبزوار...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.