ربا در بانکداری اسلامی

Setare Shargh - - شهروند -

سورۀ مبارکۀ حشر آیه هفتم در باب رزق و روزی، ثروت مکتب تقسیم میکند: به را به چهار

1 اگر ثروتهای عمومی مملکت به دست دولت باشد و دولت سالاری باشد که نظام سوسیال بلشویکی را اجرا میکند، باطل است. 2 اگر ثروتهای عمومی مملکت در بخش خصوصی انبار شود، نظام کاپیتال غرب را تشکیل میدهد و باطل است. 3 اگر هردوی اینها؛ یعنی دولتی و خصوصی باشد که معروف است، بازهم باطل است. 4 آخرین مورد عمومی است و ثروتهای مملکت به دست مردم باشد که در حقیقت مکتب چهارم حق و صحیح است. )خصولتی(

آن ثروتی که در دست مردم است، باید در این 360 درجه بچرخد؛ نکند ثروت را انباشته بکنید که در آن مال، فلج شود و خون به آن نرسد. ثروت افتاده و انباشتهشده و بدون درآمد خطرناک است. هرکس به توان استعداد خویش از آن ثروت درخور خودش، بهرهمند بشود و در آن زمینههایی را فراهم کند، مانند اشتغالزایی و... . مسئلۀ بانکها و بانکداری که خیلی از مراجع با آن مخالفند باید در جامعه اسلامی به شیوه اسلام اجرا شود، نه به شیوۀ نادرست و رند بازی و رباخواری، زیرا ربا حرب باخداست و این حرب برای همگان بد تمامشدنی است. در نظام بانکداری تسبیحات اربعهای داریم که بانکهای عامل از ما درخواست میکنند و آن تسبیحات این است: )مبلغ، سود، زمان، دیرکرد( تا مقداری از زمان معیّن بگذرد، کلاهشرعیاش را از ربا به دیرکرد تغییر میدهند و میشود کاسۀ داغتر از آش. سود بانک هم برای خویشتن باارزش است و مقروض با سودش میکشند. آیا این بانکداری اسلامی است؟ بعضی شاید بپرسند، پس چرا وام میگیرند؟ حال اینکه کسی نیست به آنها بگوید؛ از روی اجبار است که کارگر یا کارمند یا هموطن ما برای گرفتن وام از خودمان اینهمه در مشقّت باشد. یادم آمد از آن ضربالمثلی ک میگفت: خدا قسمت یهودی نکند... . بگذریم... در طراحی بانکداری، مماشات را در طراحی غربی و اسلامی کنار بگذاریم، چرا برخی عقیده دارند در حذف بانکها، نهادهای دیگری اگر سرکار بیایند، کار در آن میسر نباشد؟ ولی متأسفانه بعضی نخبگان اقتصادی به هر طرزی که شده بانک را حفظ میکنند. اندیشۀ کارشناسان حوزۀ اقتصاد، مشکل اساسی نظام بانکی است. اگر میانجیگری بین اقتصاد ملی و حذف ربا در کشور ایجاد نشود، اقتصاد کشور لطمه زده و میزند و خواهد زد. ملت شریف ایران مشروبفروشها، مفسدین، خائنین، منافقین و ... را از کشور بیرون راندند اما بانکهای ربوی را خیر و این جای تأمل دارد. تا قران آخر از حلقوم فرد به

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.