2

Setare Shargh - - گذر -

یکی دیگر از تغییرات دوره نوجوانی تغییرات رفتاری است که ممکن است به اشکال مختلف خود را نشان دهد و در این شماره در مورد بدرفتاری نوجوانان صحبت میکنیم: بدرفتاری در نوجوانان میتواند به صورتهای گوناگون جلوه کند: بدرفتاری کلامی، بدرفتاری غیرکلامی -مثل پرخاشگری و درگیریهای فیزیکی- و سایر اشکال بدرفتاری. اما شاید این سؤال ذهن بسیاری از والدین را درگیر کند که دلیل بدرفتاری نوجوانها چیست؟ چرا نوجوان ما علیرغم تمامی حساسیتها و بسترسازیهای مناسبی که در محیط خانواده برای او انجام شده است رفتارهای ناهنجار و پرخاشگرانه از خود بروز میدهد؟ دلایل متعددی برای تغییر رفتار و خصوصاً بدرفتاری نوجوانان میتوان ذکر کرد که در اینجا بهاختصار به چند دلیل اشاره میکنیم:

اولین موردی است که میتوان به آن اشاره نمود و به تجزیهوتحلیل آن بهاختصار پرداخت. ویژگیهایی که به صورت ژنتیکی و سرشتی در نوجوان ما وجود دارند به صورت ارثی منتقل میشوند و ممکن است در والدین یا نسلهای قبلتر برخی از این ویژگیهای رفتاری دیده شود مانند میزان فعالیت، )از لحاظ فعالیت و جنبوجوش(، هیجان پذیری )میزان پاسخ به محرکهای محیطی مثل ترس، خشم و ...( و اجتماعپذیری )برونگرایی و درونگرایی(

مورد بعدی است که نقش بزرگ و غیرقابلانکاری در نوجوانان ایفا میکند که شامل موارد ذیل میشود: رسانهها، محیط اجتماعی و تحصیلی، تفریحات بازیها و فیلمها. البته تأثیری که والدین در مورد این عوامل دارند میتواند به صورت تحقیق در مورد مدرسه محل تحصیل فرزندشان، آشنایی با دوستان وی و تعیین سرگرمیهایی مانند انجام بازیها و تماشای فیلمهایی در گروه سنی نوجوان باشد.

تغییر و سرگرمی

رفتار مانند

مهمترین عاملی که والدین به صورت مستقیم در ایجاد و اجرای آن نقش دارند عوامل خانوادگی است که شامل شیوههای تربیتی فرزندشان است که تأثیر مستقیم در نحوه رفتار وی در تمام طول زندگیاش دارد که در شماره آینده بهتفصیل در مورد شیوههای تربیتی صحبت خواهیم کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.