حکایت واقعیِ پسماند

Setare Shargh - - صفحه اول -

به دلایل متعددی که جای بحث در مورد آن نیست، این روزها مسئله «پسماند» و مبالغ پرداختی شهروندان در این قالب، به نقل محافل و سخنرانیها و نطقها تبدیل شده است. جهت ارائه توضیح دقیق و واضحی از وضعیت هزینهها، رویکرد و روش دفع پسماند و نحوۀ محاسبه مبالغ پرداختی توسط شهروندان، سراغ رئیس سازمان مدیریت پسماند رفتیم و در مورد دغدغههای مردم شهر به گفتوشنود نشستیم. رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری سبزوار گفت: روزانه حدود 155 تن زباله در این شهر تولید میشود که 85 درصد آن به صورت مکانیزه جمعآوری میشود. این شیوه جمعآوری زباله علاوه بر جلوگیری از ریزش شیرابه زباله در سطح شهر و افزایش سرعت جمعآوری زباله، سبب حفظ سلامت شهروندان، محیطزیست، صرفهجویی در هزینه و نیروی انسانی میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.