دارهای بیدار

Setare Shargh - - صفحه اول -

ایران گهواره تولد فرش ایرانی است. در دورانی که مردمان دنیا در شناخت معنای چیستی و هستی بشریت متعجب بودند، ایرانیان هنرهای خود را یکبهیک به نمایش میگذاشتند. بافت فرش از جمله هنرهای ایرانیان است که همزمان با آغاز تمدن آنان در میانرودان آغاز شد. کارشناسان معتقدند ایده بافت فرش از آنجایی آغاز شد که ایرانیان درصدد برآمدند تا جلوههای شکوه آفرینش را به ثبت برسانند. آنان سفرهای خود در حوزه تجاری، فرهنگی، سیاسی و حتی جنگها را روی تاروپود ابریشم و نخ به ثبت میرساندند. بافت نخستین فرشهای ایرانی از کاخ شاهان آغاز شد. آن روزهایی که شاهان سایر کشورها در حال ثبت و ضبط پیروزیهای خود ناشی از خونریزیها روی برگ درختان و پوست حیوانات بودند، شاهان، فرهنگ دوستان و شاعران ایرانی فرهنگ زیبای این قوم را روی تاروپود ابریشم میبافتند و به سایر کشورها هدیه میکردند...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.