56 رأس گوسفند در سبزوار تلف شدند

Setare Shargh - - احوال شهر -

رئیس شبکه دامپزشکی سبزوار گفت: 56 رأس گوسفند در روستای کلاته تیرکمان بخش ششتمد براثر خوردن کود اوره، دچار مسمومیت و تلف شدند. ولیا... جغتایی اظهار داشت: نمونهبرداریها و بررسیهای لازم توسط کارشناسان این شبکه از لاشههای تلفشده صورت گرفته و طی مشاهدات کالبدگشایی و مشاهده باقیمانده کود شیمیایی در محل حادثه، تلفات براثر مسمومیت محتمل به نظر رسید. وی با اشاره به اینکه کود اوره از کودهای مرسوم در مصارف کشاورزی است که در صورت بیاحتیاطی دامداران در هنگام چرا و یا دسترسی دامها به آب حاوی کود موجب مسمومیت و مرگومیر دامها میشود، اظهار داشت: اطلاعرسانی بهموقع کشاورزان هنگام کودپاشی مزارع با مواد شیمیایی، نقش مؤثری در عدم چرای دام در این مناطق و جلوگیری از مسمومیت دامها دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.