اصناف سربازان خط مقدم جنگ اقتصادی

Setare Shargh - - صفحه اول -

همایش هفته ملی اصناف امسال نیز همچون سنوات گذشته در سبزوار و با حضور رؤسای اتحادیهها و مسئولان شهرستان برگزار شد؛ اما همایش امسال با حواشی مختلفی نیز همراه بود. امسال اصناف شاهد تغییرات مهمی در بدنه هیئترئیسه بودند. گروهی جدید با شعار اتحاد و اتفاق سکان مدیریت اتاق اصناف شهرستان را برعهده گرفتند. این تغییر مهم اما با استقبال رؤسای ادارات سبزوار نیز روبه شد. حضور چهرههای جوان و باتجربه در هیئترئیسه جدید امید را به جامعه اصناف سبزوار بازگردانده است. از دیگر اتفاقات مهم این همایش حضور چشمگیر مدیران شهرستان و چهرههای مطرح در آن بود. ائتلاف اتحاد و اتفاق این همایش را فرصتی مناسب برای اعلام برنامههای خود دانست و علی کیانی بهعنوان رئیس اتاق اصناف سبزوار و سر لیست این ائتلاف برنامههای آینده این مجموعه مهم را اعلام کرد. برنامههایی که با تدبیر نگاشته شده و با امید به آینده روشن...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.