بخش تولید زیر سایه رشدِ صنایع لبنی در سبزوار

Setare Shargh - - صفحه اول -

تولید محصولات لبنی برای یک کشور اهمیت ویژهای دارد. کشورهایی که در حوزه تأمین لبنیات و فرآوری شیر پیشگام هستند، هزینه کمتری را صرف درمان بیماران میکنند. ایران ازجمله کشورهایی است که در حوزه تأمین شیر در منطقه خاورمیانه پیشگام و سرآمد است. بخش مهمی از شیر و مواد لبنی موردنیاز کشورهای همسایه نیز از طریق ایران تأمین میشود. کیفیت محصولات لبنی ایرانی بهاندازهای موردتوجه است که با وجود تولید شیر و لبنیات در کشورهای اروپایی، اما شهروندان این کشورها محصولات لبنی ایرانی را بر محصولات خود ترجیح میدهند. با وجود این مزیتها اما کشور ما هنوز در حوزه فرآوری شیر و تکمیل زنجیره محصولات لبنی با مشکلات زیادی مواجه است. با وجود تأکید برنامه اقتصاد مقاومتی و شعار سال در حوزه توجه به پویایی و توجه به کالای ایرانی...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.