دوازده قدم تا بهبودی

نبود برنامه برای ساماندهی معتادان و کارتنخوابهای سبزوار

Setare Shargh - - یادداشت -

شعار مؤسسه «سبزواری عاری از اعتیاد» است و اگر خیران در این زمینه به ما کمک کنند، میتوانیم بهعنوان نخستین شهر کشور این شعار را عملیاتی کنیم. فرد معتاد پس از دوره درمان در انتظار پذیرش از سوی جامعه است و اگر جامعه این فرد را نپذیرد درمانهای انجامگرفته تأثیری روی او نخواهد داشت.

معتاد فردی از افراد جامعه است نمیتوان درباره اعتیاد نوشت و سری به اجتماع بیماران این عرصه نزد. در جمعشان افراد با سنین مختلفی قرار دارند که برای فرار از مواد مخدر و بازگشت به زندگی دوباره به سمت درمان اجتماعمحور آمدهاند. جمعیتی کوچک اما با دلهای بزرگ که آمدهاند تا بار دیگر راهی برای بازگشت به آغوش گرم خانوادههایشان پیدا کنند. برای خودشان راه و رسمی دارند. به کسی که بیشترین دوره پاکی را گذرانده باشد «راهنما» میگویند. دورهم جمع میشوند با شعار «به شکرانه خداوند» مدتزمان پاکی خود را اعلام میکنند. برخی از ترس بازگشت به سمت مواد مخدر حاضر به حضور در جامعه نیستند و از کمپ خارج نمیشوند. برخی نیز امیدوار به آیندهای روشن پس از دوران ترک به آغوش جامعه بازمیگردند و درعینحال ترسی از گفتن تجربیات خود به دیگران ندارند. تمسک به درگاه الهی، بازگشت به خویشتن، اعتراف به گناه در محضر خداوند و دعا برای داشتن زندگی زیبا بخشی از مراسم رواندرمانی است که توسط خود معتادان در کمپ اجرا میشود. مجتبی زندینسب از افرادی است که روزگاری خود بهعنوان معتاد شناخته میشد. او از 14 سالگی به مواد مخدر روی آورد و در سال 83 باراهنمایی یکی از دوستانش مواد مخدر را ترک کرد. وی پسازاین دوران با ایجاد کمپ ترک اعتیاد «تولدی دوباره» وارد عرصه خدمت به افرادی شد که چشمانتظار کمک هستند. او هماکنون بهعنوان مددیار اجتماعی با سازمان بهزیستی کشور و مدیر پروژه صلیب سرخ در ایران و افغانستان در زمینه کاهش آسیب پناهندگان همکاری دارد. زندینسب با بیان اینکه معتادان مانند همه افراد جامعه، عادی هستند، تصریح کرد: در همین سبزوار خودمان افرادی به دامان اعتیاد آمدهاند که دارای مناصب عالی و یا متوسط بودند. وی با بیان اینکه این افراد که برخی از آنها بهصورت مستقیم با معتاد، مواد مخدر و مکانهای تجمع معتادان در ارتباط بودند، خاطرنشان کرد: قرار نیست یک معتاد حتماً از ابتدا با این بیماری متولد شده باشد، بلکه بیمار معتاد فردی از افراد عادی جامعه است که به دلایل مختلفی به سمت اعتیاد گرایش پیدا میکند. زندینسب با بیان اینکه مشکلات اجتماعی و کسب لذتهای زودگذر برای فرار از این مشکلات عمدهترین دلیل گرایش افراد به مواد مخدر است، تصریح کرد: اگر در کمپهای ترک اعتیاد شهرستان حضور پیدا کنید افرادی را میبینید که برای فرار از یک دعوای ساده خانوادگی به سمت مواد مخدر کشیده شدهاند. جوانانی را میبینید که به دلیل محدودیتهای اجتماعی و نبود محلی برای تفریحات سالم، برای کسب لذت به سمت مواد مخدر صنعتی رو میآورند. مدیرعامل مؤسسه خیریه حمایت از بهبودیافتگان امید به زندگی سبزوار با بیان اینکه تعابیر نادرستی در مورد افراد معتاد بهکاربرده میشود، افزود: هرکسی میتواند در معرض این بیماری قرار بگیرد. وی با تأکید بر اینکه هر فرد معتادی میتواند برادر، خواهر و یا یکی از نزدیکان هریک از همشهریان ما باشد، گفت: باید بهجای تردد این افراد، دست یاری به سمتشان دراز کرده و با کمک به آنها زمینه برای بازگشت به جامعه را برای ایشان فراهم کنیم. جامعه، بهبودیافتگان مواد مخدر را طرد کرده است وی که امروز از اعضای اصلی گروههای درمان اجتماعمحور در سبزوار است، عنوان کرد: طرد و اجتناب جامعه از پذیرش معتادان سبب میشود تا این افراد برای گذران به حاشیه شهرها گسیل شوند. وی ادامه داد: فرد در ابتدا خود را معتاد نمیداند و خانواده وی نیز حاضر به پذیرش این موضوع نیستند. وی عنوان کرد: مواد مخدر انسان را به سمت خود جذب میکند و به همین دلیل ترک اعتیاد امری سخت طاقتفرسا است. دوازده قدم تا بهبودی

وی با اشاره به اجرای طرح 12 قدم در طرح درمان اجتماعمحور گفت: در این طرح دارودرمانی جایگاهی ندارد و با ایجاد تمایل به ترک مصرف مواد مخدر افراد به سمت ترک هدایت میشوند. زندینسب گفت: اتحاد، اختیار، شایستگی عضویت، استقلال، اصل رساندن پیام، اصل سازمانهای خارجی، اتکا به خود، ایثار، اختیار، اصل مسائل بیرونی، اصل روابط عمومی و اصل گمنامی از اصول 12 قدم است که افراد برای ترک مواد مخدر برمیدارند. وی ادامه داد: شناخت بیماری اعتیاد، اقرار و پذیرش بر بیمار بودن و مشکلات اعتیاد، تصمیمگیری و اراده بر ترک با اعتقاد به خداوند، ایجاد یک ترازنامه شخصی، خواندن ترازنامه برای خود و خداوند، توجه به نواقص زندگی به خاطر گرایش به اعتیاد، یافتن کمبودها و رفع آن، آشتی با جامعه، بهرهگیری از اصل مشورت برای جبران خسارتها، ایجاد یک ارتباط آگاهانه برای ارتباط با خداوند، تداوم مسیر درمان اجتماعمحور با آموزش به دیگران 12 قدمی است که یک فرد بیمار برای درمان برمیدارد. وی ادامه داد: فرد معتاد پس از دوره درمان در انتظار پذیرش از سوی جامعه است و اگر جامعه این فرد را نپذیرد درمانهای انجامگرفته تأثیری روی او نخواهد داشت. وجود بیش از پنج هزار بهبودیافته اعتیاد در سبزوار مدیر پروژه صلیب سرخ در ایران و افغانستان ادامه داد: بیش از پنج هزار بهبودیافته اعتیاد در سبزوار زندگی میکنند که هرکدام از این افراد توانایی انجام کارهای مختلفی رادارند. وی با بیان اینکه این جامعه نیاز به حمایتهای دولتی بهخصوص در حوزه پرداخت تسهیلات ارزانقیمت دارد، افزود: اشتغال مهمترین دغدغه این افراد است که باید به آن توجه شود. هرکدام از این افراد سرمایه اجتماعی در حوزه ترک اعتیاد سایر همدردها هستند که اگر به این قشر توجه شود بخش مهمی از مشکلات حوزه اعتیاد رفع میشود. وجود 200 کارتنخواب در سبزوار

زندینسب با بیان اینکه برخی از افراد معتاد به دلیل ناتوانی به سمت کارتنخوابی زیر پلها، گور خوابی و یا اسکان در خرابهها میروند، افزود: اینها افرادی هستند که به دلیل مشکلات اجتماعی به سمت مواد مخدر و تکدیگری روی میآورند... ادامه در صفحه 6

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.