اعتبارات کمیته امداد خمینی )ره( سبزوار 43 درصد افزایش یافت

Setare Shargh - - احوال شهر -

مدیر کمیته امداد امام خمینی )ره( سبزوار گفت: در سال جاری 119 میلیارد ریال اعتبارات امدادی، بانکی و توسعه روستایی به این نهاد اختصاص یافته که نسبت به سال گذشته 43 برابر افزایش دارد. محمد داورزنی افزود: با توجه به تخصیص این اعتبارات، ایجاد 553 فرصت شغلی در دستور کار کمیته امداد سبزوار قرار دارد. وی تصریح کرد: از مجموع این اعتبارات، 20 میلیارد ریال امدادی، 43 میلیارد ریال اعتبارات بانکی و از محل منابع توسعه روستایی «سامانه کارا» نیز 56 میلیارد ریال برای خانوارهای مددجوی کمیته امداد این شهرستان تخصیص یافته است. مدیر کمیته امداد امام خمینی )ره( سبزوار گفت: سال گذشته برای 480 مددجوی زیر پوشش این نهاد در حوزههای دام پروی، کشاورزی، خدمات، صنعت و صنایع غذایی شغل مستقیم ایجاد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.