تولید گندم در جغتای افزایش یافت

Setare Shargh - - احوال شهر -

مدیر جهاد کشاورزی جغتای گفت: در سال زراعی جاری 40 هزار تن تولید محصول گندم از کشت زارهای این شهرستان برداشت شد که نسبت به مدت مشابه 30 درصد افزایش یافته است. مهدی دستورانی افزود: امسال هشت هزار هکتار از مزارع جغتای سطح زیر کشت گندم رفته بود که بهطور میانگین در هر هکتار پنجتن گندم برداشت شد. وی تصریح کرد: بارندگیهای مناسب فصل بهار، رعایت اصول کاشت، داشت و برداشت، مبارزه با آفات و علفهای هرز، آموزش کشاورزان و نظارت کارشناسان مهمترین عوامل افزایش عملکرد تولید گندم در شهرستان جغتای است. دستورانی افزود: جهت افزایش بهرهوری آب در سال جاری 61 هکتار از مزارع گندم به روش نمونه آبیاری شده که علاوه بر صرفهجویی آب، رشد کافی گیاه و تولید مناسب را در برداشت. وی با اشاره به راهاندازی 2 مرکز خرید تضمینی گندم با قیمت هر کیلوگرم گندم 13 هزار ریال در جغتای، گفت: خرید تضمینی محصولات کشاورزی با هدف حمایت از کشاورزان، تنظیم بازار و جلوگیری از سودجویی دلالان انجام میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.