پروازهای شرکت هواپیمایی آتا در فرودگاه سبزوار لغو شد

Setare Shargh - - احوال شهر -

مدیر فرودگاه سبزوار گفت: پروازهای شرکت هواپیمایی آتا از سبزوار به مقصد تهران و بالعکس از سوی این شرکت هواپیمایی لغو شد. علیاصغر روشنبین افزود: هماینک پروازهای این شرکت معلق اعلامشده و در روزهای آینده علت لغو پروازهای شرکت هواپیمایی آتا مشخص میشود. وی تصریح کرد: لغو پروازهای شرکت هواپیمایی آتا در برخی از فرودگاههای کشور صورت گرفته و تنها مختص به فرودگاه سبزوار نیست. مدیر فرودگاه سبزوار ادامه داد: 2 پرواز شرکت هواپیمایی آتا در روزهای یکشنبه و پنجشنبه از اردیبهشت سال جاری به فرودگاه سبزوار اضافه شد که پس از 2 ماه فعالیت این شرکت، هماینک پروازهای آن لغو شده است. روشنبین ادامه داد: در حال حاضر پروازهای فرودگاه سبزوار در روزهای شنبه، دوشنبه، سهشنبه و جمعه به مقصد تهران و بالعکس با شرکتهای هواپیمایی آسمان و ماهان انجام میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.